Växande småstadscharm?!

Fem byggstenar listas som viktiga i kommunens vision för ett framtida Höganäs. ”Växande småstadscharm” är en av dessa.

Vy av kvarteret Flora, från korsningen Centralgatan och Järnvägsgatan. illustration: Höganäs kommun

Vy av kvarteret Flora, från korsningen Centralgatan/Järnvägsgatan och med kyrkan i bakgrunden. Illustration: Höganäs kommun

Men för inte länge sedan byggdes ett första höghus i Höganäs, en byggnad som förvandlade en vacker, trädbevuxen grönyta till ett otrivsamt blåshål. Folk protesterade. Men det hjälpte inte. Huset skulle ”sätta Höganäs på kartan” – men knappast som en stad med växande småstadscharm.

Så skulle hamnen få ett hotell i en 20 våningars tornbyggnad. Hur en sådan skulle bidra till en växande småstadscharm var svårt att se. Engagerade invånares protester bidrog till att avstyra projektet. Troligen insåg även kommunledningen till sist att idén var orealistisk.

Nästa idé för hamnen var bostäder. Nu hade hushöjden bantats till 11 våningar. Men invånarna lyckades genom en folkomröstning stoppa även det projektet. De ville ha sitt hamnområde till annat och som tog visionen om växande småstadscharm på allvar.

Bara ett par månader senare var det dags igen. Nu skulle det byggas ett kulturhus i hamnen. Om placeringen var lämplig eller ens husets innehåll, det hade man inte undersökt.

Byggnaden skulle, om den byggts, blivit en malplacerad koloss som spräckt skalan i och kring hamnområdet. Småstadscharm var knappast det som kommunledningen eftersträvat. Som väl var vaknade invånare och opposition till liv igen, vilket lett till bättre förslag till placering och innehåll för ett eventuellt framtida kulturhus.

Och nu, ett 17-20 meter högt bostadshus längs Järnvägsgatan! Ett hus som kommer att dominera den plats som borde vara en av de viktigaste i Höganäs! Förbindelselänken mellan f.d. centralstationen och kyrkplatsen, platsen där stadshuset borde vara den dominerande byggnaden! Nära det gamla vackra bankhuset i hörnet till Storgatan. Växande småstadscharm!?

Planerat bostadshus längs Järnvägsgatan. Illustration: Höganäs kommun

Planerat bostadshus längs Järnvägsgatan, sett från Storgatan. Illustration: Höganäs kommun

Det finns en cirka 5 år gammal, ännu gällande detaljplan för kvarteret, Flora heter det, där man verkligen försökt skapa något positivt.

Borta är den stora, trista parkeringsytan, kvarteret omges av huskroppar som skapar trevligare gaturum, bostäderna har en lugn gårdsyta utan trafikbuller. Lite för höga byggnader, kan jag tycka. Men ett seriöst försök att skapa något bra för centrum.

Men så inser tydligen fastighetsägaren att han inte har råd att genomföra detaljplanens intentioner. Och kommunen lägger sig platt! Man vill tillåta ännu större hushöjd utmed Järnvägsgatan.

De påtänkta huskropparna utmed Centralgatan försvinner och med dem den lugna gården och ett ansenligt antal välbehövliga lägenheter. Den trista parkeringen får vara kvar och med hjälp av ett (otillåtet) tidsbegränsat bygglov byggs det nya bankhuset som omintetgör möjligheterna att genomföra detaljplanen.

Man gör istället ett nytt förslag till detaljplan som, om den går igenom, kommer att fördärva centrum för lång tid framöver.

Var är ambitionerna? Var är den växande småstadscharmen? Ska inte kommunledningen bevaka Höganäs och höganäsbornas bästa? Visst ska vi vara tillmötesgående gentemot företagare. De är viktiga. Men vi ska inte hålla dem under armarna. Särskilt inte, om det skadar kommunens intressen.

Vy från Storgatan upp mot Stationshuset. Foto: Anders Malmsten

Vy idag från Storgatan upp mot Stationshuset. Foto: Anders Malmsten

Ställ dej på Järnvägsgatan! Titta på gamla bankhuset! Lägg i tankarna på två våningar på detta! Tänk dej sedan ett hus utmed Järnvägsgatan med denna höjd, avslutat med ett hörn mot Centralgatan ännu en våning högre! Var finns småstadscharmen?

Troligare är att vi får ännu en blåsig gata utan trivsel. Stadsmässighet, något som det nya detaljplaneförslaget talar om, är inte detsamma som höga hus utslängda på måfå.

Om fastighetsägaren inte har råd att bygga något som blir till glädje för Höganäs, så är lösningen inte att låta honom bygga något han har råd med men som skadar centrum. Istället bör man låta någon annan ta över projektet eller låta bygga något annat som kan bli till glädje och nytta.

Kanske kunde man istället hitta en lösning som gynnar handel och folkliv? Sådant som bidrar till en växande småstadscharm? Personligen tror jag att det finns förutsättningar för detta. Ännu.

Frågan är väl om viljan och kompetensen finns hos kommunledningen. Eller är visionsdokumentet bara vackra, men tomma, ord?

Anders Malmsten

Anders Malmsten