Ska vi elda för kråkor eller torskar?

– Det var på många sätt en intressant debatt, men de flesta missade ju själva målet med att energieffektivisera – att vi ska skapa en bra arbetsmiljö i välfungerande fastigheter och sluta slösa bort värdefulla skatteintäkter. Hur svårt kan det vara?

Daniel Svensson, fd moderat ordförande i miljötillsynsnämnden.

För en dryg vecka sedan avgick Daniel Svensson, moderat ordförande i miljötillsynsnämnden, från alla kommunala uppdrag i protest mot just det förslag om energibesparingar som allianspartierna röstade igenom på torsdagens kommunfullmäktige.

I Fyren kommenterar han nu den långa fullmäktigedebatten.

Frågan om fastighetsunderhållet inleddes med att chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen, Margareta Engkvist Björkenhall, presenterade beslutsunderlaget och den kassaflödesanalys man tagit fram.

– Efter fyra år får vi ett positivt kassaflöde och nya pengar kommer in till kommunen, förklarade hon.

Men Daniel Svensson menar att förvaltningschefen inte använder de ekonomiska begreppen på ett korrekt sätt.

– Alla som jobbat med ekonomiska kalkyler vet att en kommun inte styrs av kassaflöde utan av resultat, det vill säga skillnaden mellan skatteintäkter och kostnader, säger Daniel Svensson.

– Margareta Engkvist Björkenhall säger att kostnaderna i förslaget består av amorteringar och räntekostnader och så fungerar det kanske hemma när man tagit ett banklån för att renovera sitt hus. En kommun däremot använder istället avskrivningar i de ekonomiska kalkylerna, för att bedöma hur resultatet påverkas.

Kommunfullmäktiges möte den 18 maj 2017.

En stor del av Daniel Svenssons kritik mot kommunens bristande fastighetsunderhåll handlar om ekonomi. Han menar att den moderata ledningen under åratal slösat bort skatteintäkter genom att bara reparera det absolut nödvändiga och därmed låtit fastigheterna förfalla.

– Margareta Engkvist Björkenhall kallar energibesparingen för en intäkt i sin redogörelse, men det är ju helt fel, säger Daniel Svensson. När vi sparar energi innebär det att kostnaderna minskar, inte att intäkterna ökar.

Daniel Svensson menar att underlaget bygger på felaktiga ekonomiska kalkyler.

– Det är en amatörmässigt ihopsatt kalkyl som lurar politikerna att ta fel beslut. En riktig kalkyl hade visat att man får ett positivt resultat redan första året, eftersom de sänkta energikostnaderna blir större än avskrivningarna och räntekostnaderna.

Även Miljöpartiet anser att underlaget är bristfälligt och förespråkar därför återremiss av ärendet.

– Vi vill ha en fullständig bild av situationen, innan vi fattar beslut, sade Göran Lock. Revisionsrapporten tar bara upp fyra av de 39 kommunala fastigheterna och det räcker inte som underlag.

Miljöpartiets Göran Lock efterfrågade ett bättre beslutsunderlag.

En av anledningarna till att Moderaterna inte nappade på Daniel Svenssons förslag att genomföra ett större projekt på tre år istället för fem, är att man menar att verksamheten i till exempel skolor och på äldreboenden skulle bli lidande. Dessutom har alliansen beslutat att kommunen inte ska låna till investeringar.

– Ett snabbare projekt sparar mer pengar och blir effektivare, säger Daniel Svensson. Här handlar det om sex miljoner som vi förlorar på att förlänga arbetet två år. Dessutom hade kommunen kunnat söka bidrag för 30 procent av investeringarna om man genomfört dem senast november 2018.

– Tillsammans innebär det en fördyring av projektet med tolv miljoner, vilket betyder att 200 invånare får se sina skatteinbetalningar gå upp i rök till ingen nytta.

En intensiv aktivitet från Miljöpartiet och Socialdemokraterna föregick fullmäktigemötet och de två oppositionsparterna diskuterade till en början båda en återremiss av ärendet. Så fort Margareta Engkvist Björkenhall avslutat sin presentation begärde dock Socialdemokraterna ajournering av mötet, för att under pausen besluta hur man skulle rösta i frågan.

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd, deltog inte alls i debatten. Istället var det partiets ledamot i miljötillsynsnämnden, Per-Erik Lundberg, som förde fram det nya yrkandet om att genomföra projektet på tre år istället för fem.

Miljöpartiet och Vänstern ville däremot återremittera ärendet, på grund av bristande beslutsunderlag. Men med två olika oppositionsförslag kunde alliansen enkelt rösta igenom sitt eget förslag.

Peter Schölander, moderat kommunalråd i Höganäs.

Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, menade att det är viktigt att arbetet kommer igång så fort som möjligt och vände sig mot förslaget om återremiss.

– Vi har uppdaterade underhållsplaner som gjordes förra året och jag har fullt förtroende för det underlag våra duktiga tjänstemän tagit fram, sade han. De värsta energibovarna är lätta att identifiera, låt oss börja med dem och sen planerar vi resten efter hand.

– Dessutom har kommunens tekniska chef John Nielsen erfarenhet av ett liknande projekt som gjordes på tre år i Lund och han förordar att vi istället gör det på fem år.

Men enligt Daniel Svensson arbetade inte John Nielsen i Lund under den aktuella projekttiden.

– I Lund genomförde man sitt stora projekt mellan 2006 och 2009, säger han. Först ett år senare kom John Nielsen till staden och stannade till 2012. Då var hela projektet redan genomfört och det enda som återstod var efterbesiktningar.

Péter Kovács, fd kommunalråd, vill använda den energi som produceras.

I slutet av den långa debatten äntrade även det förra kommunalrådet, Péter Kovács, talarstolen. Han menade att samtliga debattörer hade skygglappar för ögonen och gick för fort fram.

– Vad händer om kommunen väldigt snabbt minskar sin energiförbrukning genom de här effektiviseringarna, frågade han.

– Idag har vi balans i fjärrvärmesystemet, som många av kommunens fastigheter värms upp med. Höganäs AB producerar lika mycket spillvärme oavsett hur mycket vi förbrukar. Visst eldar vi för kråkorna nu, men är det bättre att släppa ut värmen i Öresund?

Det argumentet imponerar dock inte på Daniel Svensson.

– Péter Kovács stod helt klart för kvällens mest intressanta inlägg, kommenterar han. ”Det måste väl vara bättre att elda för kråkorna än att ha varma torskar i havet”. Tack för det underbara inlägget i debatten!

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Fyren har utan framgång sökt John Nielsen för en kommentar angående hans erfarenhet av projektet i Lund.

Läs även:

Därför avgår (m)iljötoppolitikern i protest