Vårdbolag ger högre kvalitet

Det har föreslagits att Höganäs kommunvård inte längre ska vara en del av en förvaltning utan drivas av ett kommunägt företag. Om detta kan ge något momspositivt är i grunden ganska ointressant. För alla med vårdbehov finns mycket, mycket viktigare skäl. Det väsentliga är nämligen att ett bolag kan ge vårdbehövande kommuninvånare högre vårdkvalitet än en förvaltning.

Nyhamnsgården, ett av kommunens tre egna äldreboenden, som kan komma att drivas av ett kommunalt bolag i framtiden. Foto: Höganäs kommun

Nyhamnsgården, ett av kommunens tre egna äldreboenden, som kan komma att drivas av ett kommunalt bolag i framtiden. Foto: Höganäs kommun

ÄDEL (”Äldredelegationen”) infördes 1991 och förbjöd kommunerna att ha egna läkare. Sådana skulle nämligen landstingen stå för. Redan då sas att ÄDEL innebar ”vänlig vanvård”. Det kan tyckas bara ha varit en elakhet, men i takt med alla äldre medborgares ökande vårdbehov har det blivit en (intolerabel?) sanning.

Ett flertal utredningar och även (avslagna) ändringsmotioner har under de gångna 25 åren pekat på ÄDEL:s brister. För att rätta till dem har ett flertal avtal mellan landsting och kommuner ingåtts, nu senast Skånes 2016. Det har inte endast rört avgränsningar (i ekonomin) utan den medicinska kvaliteten för kommunvården. Hitintills har alla avtal i det senare avseendet misslyckats och det nya innebär sannolikt inget positivt genombrott.

Det kan inte vara rationellt att vården i våra kommuner allmänt saknar medicinskt kompetent ledning. Här finns idag ingen självklar, fortlöpande kunskapsutveckling, och det saknas systematisk uppföljning och analys av alla göranden. Därmed finns inga förutsättningar för grundläggande förbättringar.

En grupp inom Kullamoderaterna studerade under 2013 och 2014 all vård i Höganäs, alltså även primärvården (Region Skåne). Bristerna vi fann är inte unika för Höganäs utan är regel i Kommunsverige.

De vårdbehövande är oftast mycket sjuka och sköra och det ger tvingande inläggningar. En hel del av dessa skulle, nästan utan resurstillskott, kunna undvikas genom utbildningar av samtliga i vården. Det kan vara att lära sig se och känna, göra medvetna, målinriktade vardagliga observationer. Sådana kan rätt bedömda leda till ganska enkla medicinska insatser. Många gånger inte behöver patienten då inte skickas in utan kan den gången vara kvar hemma.

Vi förslog därför att all vård, kommunal och primärvård, skulle slås ihop till en självständig enhet och i augusti 2014 avsiktsförklarade M i Region Skåne och M i Höganäs en sådan reform. Det blev nu, tyvärr, ett nytt regionstyre, varför förslaget nog inte avförts utan vilar.

Genom ett kommunägt vårdföretag kan medicinsk kompetens (läkare) engageras. Det är inte avsikten att en ”kommunläkares” huvuduppgift ska vara patientsjukvård, men det ska kunna ske i speciella fall. Dennes uppgift ska vara att arbeta fram adekvata medicinska insatser som resultat av utbildning, fortbildning, verksamhetsuppföljning och analys. Allt det ska bli självklarheter och denna utveckling tar sin tid, men samma metamorfos skedde för ambulanserna. På några år förvandlade vi tjänsten från huvudsakligen transporter till avancerad prehospital sjukvård.

Med ett eget vårdbolag kan all kommunvård få höjd kvalitet. Vi måste ta detta steg!

Johan Fischer (M)
leg läk, ambulansöverläkare i Värnamo 1985-2002
Nyhamnsläge