Vad innebär ett kulturhus i hamnen?

Ett nytt kulturhus i hamnen skulle kunna bli lika högt som Brors Backe. Foto: Anders Malmsten

Ett nytt kulturhus i hamnen skulle kunna bli så här stort. Bilden är manipulerad för att få till de rätta måtten. Foto: Anders Malmsten

Jag har ägnat mig åt att gissa vad utredningens förslag på ett kultur- och bibliotekshus på 5 000 kvadratmeter, skulle innebära. Fördelas ytan på två våningar, kommer byggnaden att uppta minst 2 500 kvm av marken och bli tretton till fjorton meter hög.

Men Anders Ståhl (M) säger att kulturhuset bara ska uppta cirka 1 500 kvm mark, samma yta som vi folkomröstade om för snart ett år sedan. I så fall måste huset ha tre våningar och bli 16-17 meter högt, som ett sexvånings bostadshus. Verksamheten torde kräva en parkeringsyta på omkring 6 000 kvm. Dessutom behövs last- och kringytor.

Sammanlagt blir det en markyta på 12 – 15 000 kvm, alltså betydligt mer än det förslag till bebyggelse som invånarna sade nej till i folkomröstningen. Péter Kovács lockar visserligen med rekreationsytor på byggnadens tak. Men på tio meters höjd blåser det oftast.

Ett så stort kulturhus i hamnen medför att de flesta rekreationsytor och båtuppläggningsplatser försvinner. Byggnaden blir mycket stor och påverkar utsikt, solbelysning och vindförhållanden negativt.

Byggnader i hamnen är redan i riskzonen vid stormar och höga vattennivåer. Innan man bygger någonting alls i området, måste man därför planera för skydd för ännu högre vattenstånd i framtiden. Kostnaderna för dessa åtgärder bör också räknas med vid uppskattningen av kostnaden för ett eventuellt kulturhus.

Kanske borde man undersöka vad som ligger gömt i marken i ett område som vilar på fyllnadsmassor med tveksam sammansättning och där man bedrivit varvsverksamhet. Behöver marken saneras, innan man bebygger den? Kontrollerades marken, innan man byggde de fyra röda byggnaderna? Riskerna var ju kända redan då.

I utredningen uppskattar man att kostnaderna för kulturhuset kommer att hamna på 100 – 150 miljoner. Vid jämförelser med andra kulturhusbyggnader är antagandet troligen alltför optimistiskt. Är det rimligt att lägga så mycket på projektet?

Till dessa kostnader kommer risken med att stå med tomma lokaler på Eric Ruuth, när den verksamheten flyttar till det nya kulturhuset. Skulle kommunen istället sälja marken, för att sedan hyra lokalerna i ett kulturhus av en annan ägare, riskerar man att binda upp sig för lång tid.

Konsekvenserna för centrum är inte tillräckligt uppmärksammade. Försvinner biblioteket från Köpmansgatan, innebär det att gatan är utan liv efter det att butikerna stängt. Samverkan mellan bibliotek och butiker försvinner också. Centrum töjs ut ytterligare. Trafiken genom villaområden och i hamnen ökar kraftigt.

Det måste göras en ordentlig analys av alternativ utformning och placering av ett nytt kulturhus. Och det måste klargöras om medborgarna verkligen vill förlora rekreationsytorna i hamnen.

Kvar står den stora frågan: Varför måste hamnområdet bebyggas på bekostnad av rekreationsområde och småbåtshamnens verksamhet? Vem har hittills vunnit på detta? Medborgarna eller fastighetsägare i hamnen?

Anders Malmsten

Anders Malmsten