Tingdal: -Vi måste lyssna på Vikenfolket

Sverker Tingdal (5)

Stadsarkitekt Sverker Tingdal. Foto Kerstin Schultz

– Är det ett sånt motstånd mot planen får vi kanske diskutera med exploatören, säger stadsarkitekt Sverker Tingdal när Fyren berättar om alla namnunderskrifter som lämnats in till kommunen. Vi har tydligen misslyckats med dialogen och nu måste vi lyssna in vad folket i Viken vill ha och väga in det i samrådsyttrandet förklarar Tingdal.

Det är exploatören som tillsammans med planavdelningen tagit fram förslaget till detaljplan.

När planen för Entré Viken lades fram upplevde man inte att det fanns något motstånd mot att bygga lite högre.

– Det är många äldre som vill bo lite mer centrumnära med närhet till kommunikationer och service och exploatören anser inte att man klarar det ekonomiskt att bygga i bara två våningar. Fyra våningar är inte särskilt högt menar Sverker Tingdal.

– Vi måste förtäta och spara på åkermarken. Viken har vuxit inifrån och ut i form av villamattor. Det är angeläget att vi får ordning på området kring bensinmacken, säger Tingdal.

Höganäs ska under Tingdal få en ny kulturmiljöplan, den gamla är från 1993,  den sätts igång i höst och ska peka ut vilka värden i kommunen som skall bevaras. Desiree Stegesjö som arbetar med bygglov och är utbildad antikvarie gör inventeringen och en inköpt konsult, Paul Hansson från Tyréns tar fram Kulturmiljöplanen som beräknas vara klar under 2017.

Tre kommuner, Bjuv, Ängelholm och Höganäs har gått samman för att tillsammans med länsstyrelsen arbeta fram ett kulturmiljöprogram.

– Tidigare talade man bara om att bevara kulturmiljöer men numera är direktiven att vi skall utveckla våra kulturmiljöer säger Sverker Tingdal.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz