Styr lagboken eller politikerna?

Höganäs toppar statistiken över antalet överklagade bygglovsbeslut som upphävts av länsstyrelsen. Hittills i år har nästan hälften skickats tillbaka till byggnadsnämnden för ny bedömning.

Är det slumpen, lagen eller politiken som avgör hur vi får bygga? Illustration: Sören Stenqvist

Är det slumpen, lagen eller politiken som avgör hur vi får bygga? Illustration: Sören Stenqvist

Fyren har tagit fram siffror för 2014 och till och med september 2015, från samtliga kommuner i Skåne. Höganäs sticker ut, både i det faktiska antalet överklagade beslut och i andelen som upphävts av länsstyrelsen.

När det gäller de överklaganden där länsstyrelsen gör en annan bedömning än byggnadsnämnden och upphäver kommunens beslut, ligger Höganäs i topp. Förra året upphävdes hälften, eller 9 av de 18 överklagade besluten. Hittills i år har nästan lika många, 41 procent eller 12 av de 29 ärenden som hamnat hos länsstyrelsen, skickats tillbaka för ny bedömning av nämnden.

Att många bygglov överklagas kan bero på engagerade och aktiva medborgare, som tar vara på sin rätt att få en överprövning av länsstyrelsen. Men att länsstyrelsen i så många som hälften av fallen gör en annan bedömning än byggnadsnämnden, skulle kunna vara ett tecken på att politikerna faktiskt sätter sig över lagen.

De många upphävda besluten leder även till både rejält fördröjda och betydligt dyrare bygglovsprocesser, när ärendena skickas tillbaka till kommunen som tvingas göra en ny prövning.

I Malmö upphävdes bara 5 av årets 38 överklagade ärenden, eller 13 procent. Även kommuner som befolkningsmässigt är mer jämförbara med Höganäs ligger på lägre nivåer. I Simrishamn har 15 procent upphävts, i Staffanstorp är siffran 33 procent och Lomma och Vellinge ligger klart under med 17 respektive 16 procent upphävda överklaganden.

Att länsstyrelsen upphäver ett bygglovsbeslut kan bero på olika saker. Dels kan det handla om rent formella fel – att man inte följt lagen, till exempel om hur ett bygglovsärende ska behandlas eller vilka som ska underrättas och delges. Dels kan ett upphävt beslut handla om att länsstyrelsen gör en annan bedömning om bygglovet strider mot detaljplanen eller inte.

Plan– och bygglagen, som reglerar bygglov och detaljplanering, är en lag med visst utrymme för tolkningar. Det är praxis, utifrån beslut i olika överklagandeinstanser, som talar om hur stor avvikelse från planen som eventuellt kan godkännas.

Paragrafer med gummiband? Foto: Pixabay

Paragrafer med gummiband? Foto: Pixabay

Och i en politiskt tillsatt nämnd är det den rådande politiska agendan som sätter ramarna för hur stora avvikelser en kommun är villig att släppa igenom. Det är dock aldrig en kommuns skyldighet att besluta om avvikelser från detaljplanen – och inte heller en rättighet för den enskilde att få en avvikelse godkänd.

I en artikel i Fyren i våras beskrev kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács det som självklart att politiker kan gå in och både ifrågasätta och ändra tjänstemännens bedömning:

– Politik är tyckande och om politikerna bara skulle bekräfta vad tjänstemännen säger, skulle det ju inte behövas några politiker.

Gustaf Wingårdh, byggnadsnämndens ordförande, beskrev i en intervju med Fyren i våras plan- och bygglagen som ”en lag med gummiband”.

Från 2014 till 2015 har det totala antalet överklagade bygglov i Höganäs stigit från 18 till 29 – och då återstår drygt tre månader, som vi inte har någon statistik för. När året är slut skulle det alltså kunna handla om närmast en fördubbling av antalet ärenden som hamnar hos länsstyrelsen för överprövning.

I år är det enbart Malmö som har fler överklaganden än Höganäs – 38 mot 29. Trots att Malmö har 375 000 invånare, femton gånger fler än Höganäs.

Höganäs har flest upphävda överklaganden i Skåne. Foto: Pixabay

Höganäs har flest upphävda överklaganden i Skåne. Foto: Pixabay

Simrishamn med 19 000 invånare ligger på tredje plats med 26 överklaganden 2015, Helsingborg och Lund har båda 24, Trelleborg 22, Vellinge 19 och Ystad med 29 000 invånare har 18.

I motsats till Höganäs har antalet överklaganden minskat i de flesta skånska kommuner jämfört med förra året. Och ingen annanstans har det skett en sådan dramatisk ökning som i Höganäs.

Både Gustaf Wingårdh och Péter Kovács har tidigare sagt att man borde diskutera en inskränkning av överklaganderätten.

– Man måste absolut ha rätt att överklaga i ett demokratiskt samhälle, men vi har kopiöst många ärenden och bland dem finns ett stort antal okynnesöverklaganden, sade Gustaf Wingårdh till Fyren i våras.

I mars presenterades kommunrevisorernas granskning av de kommunala verksamheterna under 2014. I deras rapport fick byggnadsnämnden underkänt på tre av fem punkter – bland annat att grannar inte blev hörda inför beslut, dokument som var felskannade eller inte expedierade och ärendemeningar som inte var relevanta.

Bertil Saurell har överklagat och fått rätt av länsstyrelsen mer än en gång. Foto: Fredrik Göransson

Två gånger har Bertil Saurell överklagat till länsstyrelsen. Båda gångerna har byggnadsnämndens beslut upphävts. Foto: Fredrik Göransson

Under sommaren och hösten har Fyren skrivit ett flertal artiklar om ärenden som brustit på just de underkända punkterna, i Nyhamnsläge och Arild. I våras tyckte Gustaf Wingårdh inte att kritiken var så allvarlig och sade:

– Det är inga större brister, men naturligtvis får det inte vara så här. Många rutiner måste ändras på plan- och bygglovsavdelningen.

Idag vill varken han eller den socialdemokratiske talespersonen i byggnadsnämnden, Gary Paulsson, uttala sig om statistiken från länsstyrelsen.

Kommunrevisorerna överväger just nu att göra en förnyad granskning av bygglovsprocessen i Höganäs och Miljöpartiet har ställt en interpellation till Gustaf Wingårdh om byggnadsnämndens rutiner och arbetssätt, som ska besvaras på kommunfullmäktiges möte den 19 november.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Glasklar grundlag följs inte av kommunen
Hård kritik mot bygglovshantering
Myndighetsutövning med gummiband
Äganderätt mot kulturarv
Bertil hoppas på nytt överklagande
Nu väntar Bertil på politikerna
Har vi råd att inte ta råd?

Tillbaka till nyhetsflödet