Släpp prestigen och kompromissa

Byggnadsnämnden i Höganäs kommun tog i slutet av 2013 initiativet till en genomgripande kartläggning av nämndens och bygglovsavdelningens verksamhet. Man hade sett stora brister i denna, brister som sade hade fått ”djupgående negativa konsekvenser för verksamheten både i stort och smått, framförallt vad gäller kravet på att upprätthålla en rättssäker och effektiv myndighetsutövning såväl i formalia som i sak.”

Men insikten om detta har knappast lett till någon väsentlig förbättring.

I Höganäs har byggnadsnämnden vid flera tillfällen underlåtit att meddela berörda grannar i bygglovsärenden. Därigenom har dessa inte fått tillfälle att utnyttja sin rätt att yttra sig och att i tid överklaga.

Baksidan av fritidshuset vätter mot Bertil Saurells fiskestuga. Foto: Fredrik Göransson

Baksidan av det aktuella fritidshuset i Nyhamnsläge. Foto: Fredrik Göransson

I ett sådant fall i Nyhamnsläge har bygglovet upphävts, två gånger av länsstyrelsen och en gång av mark- och miljödomstolen. När kommunen nu finner att byggnadsnämndens bristande rutiner skulle kunna leda till att den byggnad man gett bygglov för kanske måste rivas, inser man att detta kan leda till skadeståndsanspråk från ägaren. Kommunstyrelsen har därför beslutat att upprätta ny detaljplan för att därmed lagliggöra tidigare misstag.

I HD den 11/2 2016 säger kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács:

”Vi har hamnat i en mycket komplex situation. Gör vi inte så här finns det risk att huset måste rivas och då utgår jag ifrån att kommunen riskerar skadestånd.”

Péter Kovács utgår från att grannarna kommer att överklaga den nya detaljplanen. Han förefaller inse att en ny detaljplan inte löser problemen, snarare tvärtom. Den strider mot legalitetsprincipen.

Han inser säkert också att en ny plan kommer att kosta de berörda och skattebetalarna ytterligare tid, arbete och pengar. Han inser säkert att grannarna, om de får rätt i ett överklagande, kan resa skadeståndskrav på kommunen, om inte byggnaden rivs eller ändras till att följa den detaljplan som gällde vid bygglovstillfället.

”Planen handlar inte bara om det huset. Samtidigt får vi en grundlig genomgång av området och kan även titta över kulturmiljön”, säger samhällsbyggnadschef Torsten Rosin i HD. ”Dessutom är det många av husen på området som inte följer detaljplanen på grund av det nya sättet att mäta höjd”.

Men om husen följer det vid bygglovet gällande regelverket, så är de lagliga och kräver ingen ny plan. Att utvidga planen till att gälla annan befintlig bebyggelse är att slänga ut ytterligare skattepengar för att dra uppmärksamheten från det aktuella fallet.

Kommunen har handlat fel, möjligen utan avsikt att göra så. Fast byggnadsnämndens ordförandes uttalade ambition att töja på plan- och bygglagens paragrafer tyder på annat.

Det enda anständiga i den uppkomna situationen är begränsa skadorna så långt som möjligt, för grannarna, för byggherren, för den ömtåliga miljön och för skattebetalarna.

Hitta en kompromiss!
Ersätt grannar och fastighetsägare ekonomiskt för de skador de kan ha lidit eller måste finna sig i!
Strunta i prestigen!
Gör rätt i fortsättningen!

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Läs även:

Vill vi ha kungar eller politiker?