Skarp kritik mot revisionsrapport

Samhällsbyggnadsförvaltningen riktar skarp kritik mot revisorernas granskning av bygglovsprocessen i Höganäs och säger att det inte kan vara meningen att tjänstemännen ska hjälpa revisorerna utföra deras arbete.

Handläggningen av bygglov rör upp många känslor. Foto: Österåker kommun

Handläggningen av bygglov rör upp starka känslor. Foto: Österåker kommun

– De sakkunniga revisorernas bedömning vittnar om en häpnadsväckande okunskap, skriver Mila Sladic, plan- och bygglovschef och Torsten Rosin, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, i sina kommentarer till rapporten.

– Vi delar definitivt inte den uppfattningen, säger Bonny Fridlund, kommunrevisorernas socialdemokratiske ordförande. Och jag har aldrig tidigare varit med om att en revisionsrapport fått den typen av kommentarer.

Under vintern har revisionsbyrån EY, på uppdrag av kommunens egna revisorer, granskat om byggnadsnämndens verksamhet sker i enlighet med plan- och bygglagen. Slutsatsen – som Fyren skrev om för en dryg månad sedan – är att nämnden kritiseras på en rad områden och inte bedöms bedriva ”ändamålsenlig verksamhet rörande bygglovshandläggning.”

Nu går alltså kommunens tjänstemän till motattack och kritiserar i sin tur revisorernas rapport, som man anser innehåller både rena sakfel och felaktiga slutsatser.

– Vi har gått igenom alla sakfel som påtalats och ändrat i stort sett allting, säger Bonny Fridlund. Och rapporten är skriven av mycket erfarna revisorer på EY, som flera gånger tidigare har granskat bygglovsprocesser.

Revisorerna utgår bland annat från att länsstyrelsen under 2015 upphävde omkring 30 procent av de överklagade byggloven från Höganäs kommun. Något som förvaltningen menar är helt ointressant.

– Revisorerna har inte följt upp hur många av länsstyrelsen beslut som överklagats vidare till högre instanser och vilka beslut som då fattades, skriver man.

Av de upphävda ärendena i länsstyrelsen handlade nio om rena formaliafel, vilket enligt revisorerna kräver bättre intern kontroll.

Bertil Saurell i Nyhamnsläge är en av dem som fått rätt i länsstyrelsen, efter upprepade formaliafel. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell i Nyhamnsläge är en av dem som fått rätt i länsstyrelsen, efter upprepade formaliafel. Foto: Fredrik Göransson

Förvaltningen å sin sida menar att de redan arbetar intensivt med att komma tillrätta med formaliafelen och att man granskar samtliga beslut som ska tas i byggnadsnämnden.

– Det är förvånande att revisionen anser att nämnden behöver stärka sin kontroll ytterligare, skriver de båda cheferna Mila Sladic och Torsten Rosin.

Revisionen granskade även delegationsordningen, som styr vilka ärenden som kan fattas av tjänstemän på delegation och vilka som ska gå till nämndens politiker för beslut. Här säger revisorerna att själva delegationsordningen visserligen är tydlig, men att det som är skrivet inte alltid överensstämmer med verkligheten.

– Om nämnden vill att ärenden som idag omfattas av delegation istället ska beslutas i nämnden, måste det tydliggöras, skriver revisorerna.

Inte heller på den här punkten delar förvaltningscheferna revisorernas uppfattning.

– Detaljplaner är ingen exakt vetenskap, i mångt och mycket handlar det om rättspraxis och ibland är även byggnadsnämnden med och driver denna praxis framåt. Vi har en god kommunikation med nämnden, som öppnar för diskussion i kinkiga ärenden.

– Jag tolkar deras kommentarer som att de är otroligt missnöjda med revisionsrapporten, men förstår inte vad de är så arga över, säger Bonny Fridlund. Man måste se till det övergripande syftet med revisionen och inte bryta ut enskilda delar. Rapporten ligger fast, vi ser ingen anledning att revidera den.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri