Saurell får rätt för tredje gången

Länsstyrelsen upphäver och riktar omfattande kritik mot det senaste bygglovet som byggnadsnämnden beviljat för fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge. Därmed saknar huset fortfarande giltigt bygglov, tre år efter att det byggdes.

Ett hus som smälter in i miljön eller inte alls anpassats till omgivningen? Foto: Michael Erlandsson/RC-Flygfoto

Närmaste grannen Bertil Saurell har överklagat byggnadsnämndens beslut tre gånger och fått rätt varje gång. Den här gången gör länsstyrelsen en gedigen genomgång av ärendet och dömer ut flera olika delar av bygglovsbeslutet.

När det gäller anpassningen till omgivningen säger länsstyrelsen att ”utformningen ter sig alltför främmande för den känsliga miljön och byggnaden tycks inte ha anpassats till miljön över huvud taget”.

I byggnadsnämndens beslut från mars i år, när man för tredje gången beviljar bygglov för huset, resonerar ledamöterna också kring miljön i Nyhamnsläge, men kommer då till en helt annan slutsats än länsassessor Peter Wencel på länsstyrelsen.

Betong, nivåskillnader och stora uteplatser kännetecknar fritidshuset.

Byggnadsnämnden menar istället att kulturvärdena i hamnområdet är förhållandevis ringa och att fastighetsägaren på ett acceptabelt sätt anpassat byggnaden till givna förhållanden. Man skriver att husets ”råa karaktär” är ”absolut anpassad” till områdets karaktär och kulturmiljö.

Länsstyrelsen gör en totalt motsatt bedömning. I beslutet skriver man att byggnadens vita putsade väggar, plåttaket av zink och de stora fönster- och glaspartierna ger huset ett ”mycket modernt utseende”, som ”högst påtagligt” avviker från resten av den småskaliga bebyggelsen i området.

I beslutet tas även den mycket omdiskuterade takkonstruktionen upp, där det ursprungliga sluttande taket byggts på med en plåtskärm mot Bertil Saurells hus, för att mot Brovägen ge sken av att taket egentligen är rakt.

När det sneda taket skulle bli rakt byggde man på en plåtskärm. Foto: Fredrik Göransson

Inför beslutet har länsstyrelsen besökt Nyhamnsläge och då bland annat kunnat detaljstudera det ovanliga taket, som man menar ”påtagligt avviker från det traditionella”.

Länsstyrelsen slår fast att avvikelserna mot kravet på anpassning till miljön är ”markanta”, och lägger till att det inte finns något som hindrar fastighetsägaren att utnyttja sin byggrätt, ”men med en utformning som anpassats till miljön”.

I det aktuella området får husen bara ha ett plan och fastighetsägaren har hävdat att nedersta våningen i den delen som har gaveln mot Brovägen, utgörs av en källare med förråd, bastu, dusch, toalett och relaxavdelning.

Men länsstyrelsen menar att de stora fönstren mot havet innebär att utrymmena snarare ska betraktas som boendeyta än förråd, vilket leder till att huset istället för källare får en suterrängvåning och därmed två plan.

Suterrängvåning, inte källare, enligt länsstyrelsen. Foto. Fredrik Göransson

”Intrycket är allt annat än ett envåningshus”, skriver man och menar att inte heller den avvikelsen kan betraktas som liten.

I det 16 sidor långa beslutet resonerar länsstyrelsen även kring byggnadshöjden, placeringen alltför nära tomtgränsen och stödmurarna på olika ställen på tomten. På samtliga områden slår länsstyrelsen fast att byggnaden inte uppfyller den lagstiftning som finns och att ingen av avvikelserna kan betraktas som liten.

Det nu upphävda bygglovet överklagades i våras av en grupp grannar, som för tredje gången får rätt i sin omfattande kritik mot nybygget. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen i Växjö, som dock två gånger tidigare avslagit fastighetsägarens överklaganden.

Om beslutet vinner laga kraft och fastighetsägaren inte kan få bygglov för det hus han byggt, måste byggnadsnämnden ingripa – antingen med vite eller genom att kräva att hela eller delar av huset rivs.

Fyren har sökt byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh (M), vice ordförande Olof Sunesson (M) och den socialdemokratiske ledamoten Gary Paulsson, men inte lyckats få någon kommentar på länsstyrelsens beslut.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Tungt ägande ställs mot ringa kulturvärde