“Rökridå mot vårdslöshet”

– Planändringen är inget annat än en rökridå för att kamouflera det verkliga syftet – att på ett rättsvidrigt sätt dölja byggnadsnämndens vårdslöshet.

Anders Malmsten drivs av ett starkt engagemang för stadsbyggnad och demokratifrågor. Foto: Elsebeth Malmsten

Anders Malmsten drivs av ett starkt engagemang för stadsbyggnad och demokratifrågor. Foto: Elsebeth Malmsten

Anders Malmsten, arkitekt och initiativtagare till den skrivelse som i våras beskrev bygglovshandläggningen i Höganäs som vårdslös, är kritisk till planavdelningens förslag till ändring av detaljplanen för Tallbacken i Strandbaden. Tillägget är ute på samråd till den 18 juli.

Den gällande detaljplanen för området – Kullens Havsbad 1:1 – är från 1992 och reviderades 2007, med syfte att öka exploateringen och ge utrymme för fler året-runt-bostäder. Det nu aktuella tillägget sägs behövas för att tydliggöra mätreglerna och därmed stärka rättssäkerheten.

– Planändringen vi föreslår följer nya allmänna råd från Boverket för standardhus idag, säger planchef Mila Sladic. I området finns ett flertal byggnader som inte överensstämmer med gällande detaljplan, på grund av en tidigare rådande rättspraxis, som tillät större avvikelser från detaljbestämmelserna.

Anders Malmsten – och de övriga 15 som skrev under skrivelsen till kommunstyrelsen i våras – menar att det är felaktigt att i efterhand anpassa detaljplaner, så att fastigheter utan giltiga bygglov blir lagliga.

– Det är uppenbart att det egentliga syftet är att lagliggöra den byggnad utan giltigt bygglov, som finns i området, säger Anders Malmsten. Kommunen riskerar skadestånd och därför vill man nu anpassa detaljplanen, istället för att kräva att huset byggs om eller rivs.

Huset har gavlar eller utbyggnader åt alla håll, vilket gjort det svårt att fastställa byggnadshöjden.

Huset, som idag saknar bygglov, har gavlar eller utbyggnader åt alla håll, vilket gjort det svårt att fastställa byggnadshöjden.

Fyren har under året publicerat flera artiklar om bygglovshanteringen i kommunen och uppmärksammat både ärendet i Tallbacken och de två liknande fallen i Nyhamnsläge och Arild. Även i Nyhamnsläge pågår arbetet med en detaljplaneändring, för att lösa frågan om en fastighet som saknar giltigt bygglov.

I Tallbacken handlar konflikten till stor del om byggnadshöjden och ärendet har överklagats till absolut högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som 2014 upphävde bygglovet.

I beslutet skriver domstolen att det inte enbart handlar om vilken fasad man ska mäta, utan att man måste se till helhetsintrycket av byggnaden och väga in miljön runt omkring. Ändå handlar det nu aktuella förslaget till planändring till stor del om just höjden och vilken fasad som ska mätas.

Man föreslår att byggnadshöjden ska höjas från 3,5 till 4 meter och slår fast att det är byggnadens långsida som ska mätas. Varken frontespiser eller takkupor ska inverka på byggnadshöjden och totalhöjden sätts till 9 meter. Planändringen rör dock inte enbart byggnaden som saknar giltigt bygglov, utan i stort sett samtliga fastigheter i Tallbacksskogen.

Anders Malmsten menar att den föreslagna ökningen av byggnadshöjd och en tillåten totalhöjd på nio meter påverkar området i Tallbackenskogen negativt. Redan ändringen 2007 ökade den maximala byggnadsytan i det traditionella fritidshusområdet från 120 till 250 kvadratmeter.

– Det var fullständigt ansvarslöst att man 2007 gjorde en så dramatisk förändring, utan att samtidigt göra en grundlig miljökonsekvensutredning, säger han. Självklart medför en fördubbling av byggnadsytan allvarliga konsekvenser för vegetationen, som är så karaktäristisk för området.

I kommunens annons, där man underrättar om samrådet, skrivs ingenting om vart man ska skicka in sitt yttrande. Bara att man kan boka tid med planavdelningen om man vill ställa frågor eller dela med sig av sina synpunkter.

Planändringen berör drygt 160 fastigheter och samrådet pågår till den 18 juli.

Planändringen berör drygt 160 fastigheter och samrådet pågår till den 18 juli.

– Kartan som visar vilka fastigheter som berörs är otydlig och svårläst, säger Anders Malmsten. Och det är inte rimligt att samrådstiden enbart är tre semesterveckor, speciellt inte när man mister rätten att överklaga i ett senare skede, om man inte först yttrar sig nu.

– Hur ska tjänstemännen hinna ha personliga möten med ens hälften av de drygt 150 fastighetsägarna, mitt under semestern och på enbart 14 tillgängliga arbetsdagar? Det är helt orimligt.

Under samrådstiden får vem som helst lämna in ett yttrande, inte bara berörda fastighetsägare.

– Det här är en principiellt viktig fråga, säger Anders Malmsten. Är det rätt och lagligt av en kommun att på det här sättet ändra detaljplaner i efterhand för att göra olovliga byggen lagliga?

– Jag tycker inte det och därför måste samrådstiden väsentligt förlängas, så att det ges tid att diskutera frågan ordentligt och fler kommuninvånare får möjlighet att lämna in synpunkter.

I våras skickade Anders Malmsten in en skrivelse till kommunstyrelsen, där han och 15 andra ifrågasatte byggnadsnämndens myndighetsutövning och lagligheten i att i efterhand ändra detaljplaner, för att göra olagliga hus lagliga.

– Vi fick aldrig något svar från kommunen på vår skrivelse, säger Anders Malmsten. I ett brev säger Péter Kovács och Gustaf Wingårdh att de inte uppfattade någon fråga i skrivelsen – och därför inte kan ge oss något svar. De bara förnekar att några oegentligheter har förekommit.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

”Myndighetsutövning ingen lekstuga”

Infekterad byggstrid även i Strandbaden

Ny detaljplan efter hård debatt

Alla bygglov ska granskas i år