Resningsansökan om kritiserad avstyckning

Bertil Saurell i Nyhamnsläge ansöker om resning för att få avstyckningen av granntomten prövad igen. Han blev aldrig informerad om beslutet och menar även att det fattades på felaktiga grunder.

Är detta en eller två fastigheter? Tomtgränsen går ungefär längs den röda linjen.

Är detta en eller två fastigheter? Tomtgränsen går ungefär längs den röda linjen.

Frågan gäller ett fritidshus utan giltigt bygglov, mitt emot hamnen i Nyhamnsläge. Fastighetsägaren ville riva den befintliga byggnaden, som han köpte 2010. Han fick avslag på sin rivningsansökan och fick heller inte bygga ett nytt hus, eftersom detaljplanen bara godkänner en huvudbyggnad per tomt. Lösningen på problemet blev en styckning av tomten.

I Fastighetsbildningslagen står att en avstyckad fastighet ska vara självständig. De två fastigheterna i Nyhamnsläge är idag sammanbundna med en stor terrass och tomtgränsen går rakt genom poolen. Bertil Saurell menar i skrivelsen att de båda husen därför i praktiken fungerar som en fastighet och inte två.

I en inlaga till länsstyrelsen i december 2013, skriver fastighetsägarens hustru:

”Vi hade inget intresse av att stycka tomten, då vi inte har för avsikt att sälja någon av dem, men när vi ville bygga ett hus till krävde kommunen detta.”

Ett uttalande som Bertil Saurell tolkar som att kommunen var väl införstådd med att avstyckningen enbart handlade om att ge fastighetsägaren möjlighet att bygga ett nytt hus på tomten.

– När man inte får ha två fastigheter på samma tomt i det här området, borde man inte heller få stycka av tomten enbart för att kunna bygga ytterligare ett hus, säger Bertil Saurell.

Bertil Saurell i Nyhamnsläge har överklagat och fått rätt i högre instans. Nu ska detaljplanen göras om. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell i Nyhamnsläge har överklagat och fått rätt i högre instans. Nu ska detaljplanen göras om. Foto: Fredrik Göransson

I resningsansökan tar Bertil Saurell även upp hamnområdets kulturhistoriska värde.

– För mig handlar det inte om att mitt hus förlorat i värde, säger han. Jag bryr mig mycket om den här gamla delen av byn och fritidshuset passar överhuvudtaget inte in i miljön.

Striden har pågått i flera år och mark- och miljödomstolen upphävde slutgiltigt bygglovet 2014. För att lösa situationen har kommunen startat en ny detaljplaneprocess i området. Kommunstyrelsens moderate ordförande, Péter Kovács, motiverade beslutet i Helsingborgs Dagblad den 27 december förra året:

”Vi står i en situation där en privatperson kommit i kläm. Då moderniserar vi detaljplanen. Visst gör tjänstemän och politiker fel ibland, men vi har funnit ett sätt att rätta till det i efterhand.”

Bertil Saurell har tidigare anmält kommunen till Justitieombudsmannen för bristerna i handläggningen av bygglovsärendet. Den 22 september kom beslutet, där JO kritiserar byggnadsnämndens bristande uppmärksamhet vid handläggningen av en av Bertil Saurells skrivelser.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Omstritt fritidshus upprör nyhamnsbor