Otydliga regler för bygglov

Att detta är sant kan vi läsa i ett brev från kansliet daterat den 2 februari 2016 och ställt till en villaägare i Strandbaden vars ärende har valsat runt sedan 2009. Det händer förstås en del saker som inte alltid är kopplade till otydliga spelregler.

I nästan alla bygglov kopplade till en grann-situation finns det olika uppfattningar om vad, som är lämpligt eller olämpligt. I många fall blir inte grannen så glad att få en tillbyggnad intill sitt eget hus.

Sådana exempel är förstås otaliga. Därför finns det en detaljplan. Av denna skall man kunna utläsa vad som gäller för alla inblandade: arkitekter, grannar, byggherrar osv. Tomtens värde bestäms av hur en ev köpare ser på möjligheterna att genomföra sitt projekt. Om man inte kan lita på det som står i detaljplanen uppstår ett rättssäkerhetsproblem.

I det aktuella fallet i Strandbaden, finns det en bebyggelse med sommarstugor blandat med villor som är en och en halv våning höga, så villan passar nog in i den miljön.

ParagraferNågonstans under resan har sakerna gått fel. Det började med att byggnadsnämnden godkände bygglovet, som sedan överklagades. Vid förfrågan till länsstyrelsen blev svaret att klagande saknade grund och att inhibition inte var aktuell.
Ett år senare kommer ändå ett besked att bygglovet var upphävt med hänvisning inte till en lag utan till ett ”allmänt råd”, utfärdat av Boverket, som vill ha rådet upphöjt till lag.

Senare dyker förvaltningsrätten upp med domare och tre nämndemän och dömer efter gällande lag och bygglovet beviljas. Kammarrätten dömer efter Boverkets råd, upphäver bygglovet och förbjuder överklagande trots domens prejudicerande betydelse.

Med en anpassad ritning efter kammarrättens dom godkänns bygglovet av Höganäs Kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Mark- och miljödomstolen. Alla domsutslag refererar till gällande praxis.

Sedan hände något nytt igen. Miljööverdomstolen lämnade prövningstillstånd för den klagande grannen. Domstolen vägrade att lämna ut skälen till sitt beslut och vägrade också att lämna ut protokollet från handläggarens föredragning. Under hänvisning till en skönsmässig bedömning av husets volym upphävdes bygglovet av Miljööverdomstolen som också förbjöd ett överklagande av domen trots den återigen prejudicerande betydelsen av domen.

Enligt regeringskansliet kommer inte Boverkets idéer, som låg till grund för beslutet att omvandlas till någon typ av lag, eftersom remissinstanserna varit så negativa av olika skäl, men just nu svävar ändå sakfrågan i luften.

Hur ska man våga när man inte vet om spelreglerna är reglerade i lag eller enbart är ”rekommendationer”. Oavsett om mannen i Strandbaden, som ville bygga, fick rätt i många instanser, så hänger ärendet fortfarande i luften. Ska han behöva riva? Hur många hus måste då inte rivas? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.

Ibland kan man förstå att en byggnadsnämnd inte alltid vet, även om det har hänt lite för många gånger i Höganäs sägs det. Och det blir inte bättre när regelsystemet bland annat i form av lagar, men också av andra skäl är oklart och kan tolkas på olika sätt. Vad ska man då stödja sig på? Det är m a o inte bra med utrymme för tyckande.

Regeringen ska ta tag i frågan för att få ordning på det hela, men vad hjälper det när osäkerheten och ovissheten hänger i luften sedan 2009 i det aktuella fallet.

Kjell Cronert

Kjell Cronert

Kjell Cronert