Priset för att tala med politiker

I debattartikeln ”Enkelt planförfarande, sade Bull” beskrivs ett enkelt planärende i Höganäs, där kostnaderna uppgår till mer än 360 000 kronor, innan man ens satt spaden i jorden. Av den summan förklarades 40 000 vara arvode till politikerna i byggnadsnämnden. Fyren bad planarkitekt Jacob von Post på kommunens planavdelning beskriva hur man räknar och vad det är man betalar för.

– Visst kan kostnaderna bli höga för något som ser enkelt ut, men man får också ta i beaktande att den nya tomten får ett helt nytt värde efter avstyckningen, säger han och fortsätter:

– Först och främst är det den gällande detaljplanen som avgör om det behövs en planutredning vid tomtavstyckning. Om detaljplanen till exempel anger att minsta tomtstorlek ska vara 600 kvadratmeter i området och man får till två så stora nya tomter, är det inga problem. Men om detaljplanen gör inskränkningar i byggrätten genom att marken till exempel är prickad, vilket betyder att den inte får bebyggas, då måste en ny detaljplan upprättas för att pröva byggrätten.

Vid upprättande av ny detaljplan gäller kommunens taxa för planbesked. Den delen av planavdelningens verksamhet är inte skattefinansierad, utan kommunen måste ta ut de verkliga kostnaderna.

– Likställighetsprincipen är grunden för taxan, säger Jacob von Post. Kommuner och landsting skall behandla sina invånare lika och vid fördelning av avgifter ska lika avgift utgå för lika prestation, samma avgift gäller alltså för alla.

Taxan är indelad i tre delar. Det första är planbeskedet, som ger svar på om det är möjligt att göra en ny plan och hur lång tid det i så fall tar. Planbeskedet kostar från 10 000 till 30 000 kronor, beroende på ärendets komplexitet.

kalkyl_web

Anteckningar över kostnaderna för det enkla planärendet som beskrevs i debattartikeln.

Den andra delen handlar om kostnaden för att upprätta själva detaljplanen och här tillämpar kommunen en timtaxa på 800 kronor och beräknar en tidsåtgång på 40 till 100 timmar för ett enkelt planärende.

Den tredje delen av debiteringen avser handläggningen av detaljplanen, att få den godkänd och antagen. I kommunens prislista definieras planläggningen som ”den arbetstid som åtgår vid politisk beredning av planärendet i samband med samråd och utställning, inklusive politikerarvoden.”

I det fall som beskrevs i debattartikeln debiterades man 50 timmar à 800 kronor för den politiska beredningen och 70 timmar för tjänstmännens arbete, alltså 40 000 i vad man uppfattade som politikerarvode och 56 000 för upprättandet av den nya detaljplanen.

– Det som kostar är upprättandet av detaljplanen och beredningen av ärendet inför politikerna, säger Jacob von Post.

Att det istället skulle handla om arvode till politikerna är en fråga Jacob von Post inte kan svara på. Det kan inte heller samhällsbyggnadschefen Torsten Rosin. Men både han och byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh tycker att debitering för politikerarvoden verkar konstigt. Efter att ha konsulterat planchef Mila Sladic återkommer dock Torsten Rosin snabbt med ett kort svar.

– Politikerarvodena räknas inte in i avgiften för handläggning av detaljplaner, slår han fast.

 

Kestin Schultz

Kerstin Schultz