Politikernas svar om träflisen

Den träflis som lagts ut på stigarna på Ärtan & Bönan är långt mycket bättre för tillgängligheten än tidigare leriga stigar. Träflisen kommer efter ett tag att stabiliseras som underlag och vid kommande underhåll av stigarna kommer det att ske i samråd med handikappombudet.

Kommer flisen med tiden bli mer stabil? Foto: Fredrik Göransson

Ärtan & Bönan är detaljplanelagd, men området omfattas inte av reglering som allmän platsmark. Bestämmelsen i 8 kap. 12§ i plan- och bygglagen gäller således inte i aktuellt avseende.

Gustaf Wingårdh
Byggnadsnämndens ordförande, M
Ulf Molin
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, C