Politiker som bryter mot lagen

Man kan bryta mot lagen på många sätt. En del sätt bedöms som allvarligare än andra. En väsentlig fråga vid bedömningen är om det finns ett uppsåt. Har man inget uppsåt, kommer man lindrigare undan.

Paragrafdrag

Lagparagrafer med gummiband. Illustration: Anders Malmsten

Men är man medveten om att det man gör bryter mot lagen, då finns det ett uppsåt som gör försyndelsen allvarligare och straffet hårdare.

Arbetar man i en myndighet som har till uppgift att kontrollera att vissa lagar efterlevs, då måste man sätta sig in i dessa och givetvis själv rätta sig efter dem.

En kommunal nämnd är en myndighet. När dess ordförande offentligt uttalar sin privata uppfattning att en lag ska kunna tolkas ganska fritt, att man ska kunna töja på paragraferna, då är det uppseendeväckande. När nämnden också agerar så, kan man bara se det som att man med uppsåt bryter mot lagen.

När ett beslut innebär ett avsteg från lagen och leder till skador för de inblandade, skador som kunde förutses och undvikas, skador som leder till rättsliga processer och kanske till skadeståndskrav på kommunen; då har man som ordförande och nämndledamot gått för långt.

Det är mycket sällan man utkräver personligt ansvar av en kommunalpolitiker. Men det är orimligt att politiker med uppsåt ska kunna bryta mot lagen och därefter låta kommunen eller drabbade privatpersoner ta hand om följderna.

I Höganäs kommun pågår för närvarande flera ärenden, där byggnadsnämnden genom slarvig och godtycklig ärendehantering har försatt fastighetsägare i svåra situationer.

Någon får kanske ett skymmande hus framför sig i strid mot detaljplanen. Någon står med ett mer eller mindre färdigbyggt hus, där bygglovet rivits upp i en högre instans. Någons hus faller i värde.

Byggnadsnämndens ordförande anser sig ha rätt att tolka lagparagraferna med gummiband. Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta nya detaljplaner som godkänner nämndens tidigare felaktiga beslut, allt för att undvika eventuella skadestånd.

Att erkänna att man från kommunens sida gjort fel och försöka hålla de drabbade så skadeslösa som möjligt, har inte varit aktuellt. Det enda rimliga vore, att så långt det är möjligt försöka rätta till det som blivit fel och ersätta de drabbade ekonomiskt för den skada de lider på grund av byggnadsnämndens agerande.

Jag vet inte, om nämndens ordförande och de ledamöter som deltagit i de felaktiga besluten, kan hållas ansvariga för konsekvenserna och tvingas ersätta kommunen och de drabbade för de kostnader man åsamkat.

Jag är ganska övertygad om att de fastighetsägare som drabbats anser att det vore rimligt. Och kanske någon kommuninvånare gör detsamma. Det ska bli intressant att följa dessa ärendes vidare utveckling. De kommer säkert att pågå flera år framöver.

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Läs även:

Styr lagboken eller politikerna?

Myndighetsutövning med gummiband

Fartblinda politiker bryter mot lagen