Omfattande brister på Brunnbyskolan

På nio punkter riktar Skolinspektionen allvarlig kritik mot den fristående skolan i Brunnby och sedan jullovet har flera elever flyttat till kommunala skolor istället. Föräldrar vittnar om barn som inte får särskilt stöd, allvarlig mobbning, otrygghet och bestraffningar.

Brunnbyskolan har drygt 100 elever, från årskurs ett till nio.

– Rektorn Lena Lövgren Ståhl vill ha en skola för A-barn, säger Caroline, en av de föräldrar som flyttat sin son från Brunnby. När ett barn behöver extra stöd är skolans metod att tysta ner problemet, skylla allt på barnet och föräldrarna och inte sätta in några åtgärder alls.

Skolinspektionens beslut, som kom i början av mars, slår fast brister på nio områden, av nio möjliga.

Det handlar bland annat om att eleverna i årskurs 1-6 inte använder datorer i undervisningen i enlighet med läroplanen, att det saknas skolbibliotek, att man inte erbjuder elevens val, att lärare utan legitimation tillåts sätta betyg, att undervisningen inte utgår från målen i läroplanen, att man inte arbetar förebyggande med elevhälsan och att skolan varken har tillgång till kurator eller specialpedagog.

Dessutom menar Skolinspektionen att skolan inte utreder elevers behov av särskilt stöd och att man inte vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Ur Skolinspektionens beslut från Brunnbyskolan.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att det finns ett antal elever på skolan som har åtgärdsprogram, vilket visar att personalen känner till att barnen behöver extra stöd för att klara kunskapskraven.

Trots det har skolan inte gjort någon utredning av behoven, inte kontaktat specialpedagog, kurator eller skolpsykolog. Dessutom bedömer inspektionen att åtgärdsprogrammen är bristfälliga, ofullständiga och inte uppfyller de krav som skollagen och författningarna ställer.

När Carolines son mådde dåligt och behövde extra stöd, menade rektorn att problemen bara låg hos pojken och lösningen från skolan var hårdare och strängare krav på honom.

– Vi tog själva initiativ till en utredning av professionella barnpsykologer och deras bedömning var att problemen framför allt handlade om skolans attityd och förhållningssätt, berättar Caroline. Men det förändrade ingenting.

Idag går Carolines son på Nyhamnsskolan, han får stöd av specialpedagoger och skolans resursteam och mår mycket bättre.

– Det är som natt och dag, här får vi hjälp, skolan stöttar vår son och jobbar för att bygga upp hans självförtroende igen, efter åren i Brunnby.

Caroline hoppas att inte fler föräldrar behöver göra samma resa som hon och hennes familj har gjort.

– Min son är präglad av åren i Brunnby och det önskar jag inget barn, säger hon.

Enligt Skolinspektionen uppfyller inte Brunnbyskolan de krav som skollagen ställer.

Även Ingela har liknande erfarenheter av bristen på särskilt stöd för sin dotter.

– Så fort man har ett barn som behöver extra stöd rasar allt totalt, berättar hon. Rektorn säger bara att skolan saknar resurser och min dotter fick ingen hjälp alls, hon fick till exempel aldrig träffa en specialpedagog, trots stora inlärningssvårigheter.

Idag går Ingelas dotter på Nyhamnsskolan, där man startat en utredning och gett henne den hjälp hon behöver.

– Skillnaden mellan skolorna är otroligt stor, säger Ingela. Min dotter är en helt annan tjej idag.

Brunnbyskolan ligger mitt i Kullabygdens idyll, med Highland cattle tvärs över vägen.

Liksom flera föräldrar valde Laila Brunnbyskolan för den intima hemmiljön i förskolan, de små klasserna och montessoripedagogiken.

– I början fungerade allt bra, men efter några år började min dotter känna sig stressad, fick ont i magen och ville inte gå till skolan.

Laila upplevde att lärarna inte förstod allvaret i dotterns oro.

– Skolan sviker barnen när man inte lyssnar på riktigt och ger dem det stöd de behöver, säger hon. Det kändes som om de inte ville förändra det som inte var bra för vårt barn, vilket gjorde att hon blev stressad och tappade glädjen i att gå till skolan.

Flera sidor i Skolinspektionens beslut handlar om bristerna i trygghet och åtgärder mot kränkande behandling. Nästan samtliga elever i årskurs 1-6 har berättat för inspektören att de känner sig otrygga och oroliga med en speciell lärare och att de gjort det under lång tid. I januari ordnade skolan ett krismöte för att diskutera problemet med föräldrarna.

För att välja ut vilka skolor som ska besökas, gör Skolinspektionen en riskanalys.

– Mötet blev av efter att flera föräldrar vägrat att låta barnen gå på lärarens lektioner, berättar Laila, vars dotter var ett av alla de barn som inte kände sig trygg med läraren.

– Men rektorn ville inte lyssna på kritiken, utan skyllde allt på barnen. Det var barnen som spred lögner och trakasserade läraren, inget annat.

När inspektionen frågar rektorn om det är någon vuxen som elever är otrygga med på skolan, får de svaret att det varit en lärare som eleverna ”har ett horn i sidan till”, som de pratar illa om och kränker.

I sitt beslut skriver inspektionen att skolan inte genomfört några insatser för att förbättra och säkerställa elevernas trygghet i samband med den utpekade lärarens lektioner.

– Många föräldrar var chockade efter mötet, säger Laila. De kände sig dumförklarade och upplevde att skolan gav konstiga signaler om att man inte ska lita på barnen.

Mobbning och kränkningar är ett problem på många skolor, trots att skollagen slår fast att alla ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av eleverna.

På Brunnbyskolan finns en likabehandlingsplan och man genomför regelbundna trygghetsenkäter. Men Skolinspektionen menar att enkäterna inte leder till några insatser, att man inte identifierat vilka behov som finns och inte arbetar systematiskt för att motverka mobbning och andra kränkningar på skolan.

Skolinspektionen bedömer att Brunnbyskolans plan mot mobbning och kränkningar inte uppfyller kraven i skollagen.

Förra året inträffade en händelse på skolan som flera av de föräldrar Fyren talat med beskriver som mycket obehaglig.

När Anna skulle hämta sin son på fritids hittade hon en tecknad sagobok med sonens namn på utsidan. I boken beskrivs hur tre klasskamrater har tänkt lura med sig sonen till skogsdungen bakom skolan och halshugga honom.

– Jag började darra i hela kroppen och tog direkt kontakt med rektorn, berättar Anna. Jag visade henne boken och sade att jag ville att hon skulle utreda vad som hänt och prata med berörda föräldrar.

– Men Lena ville bara sopa alltihop under mattan och inte lägga sig i. Hon tyckte att jag själv kunde ta kontakt med de andra pojkarnas föräldrar och bortförklarade alltihop med barns livliga fantasi.

Klassläraren pratade med pojkarna om händelsen, men Anna fick själv ta kontakt med deras föräldrar och gjorde även en egen polisanmälan. Hon tog dessutom kontakt med Skolinspektionen.

– Varken min son eller de andra pojkarna fick något stöd efter händelsen och vi fick inte träffa vare sig kurator eller skolpsykolog, säger Anna. Skolan är skyldig att göra både incident- och orosanmälan när något allvarligt händer, men det gör inte rektorn i Brunnby.

I den berörda klassen har sju av de tolv eleverna slutat sedan i höstas, bland annat Annas son.

– Jag upplever att skolan varken arbetar förebyggande eller tar tag i problem när det händer något, säger Laila. Min dotter mådde väldigt dåligt av händelsen med boken och kände av den obehagliga stämningen mellan pojkarna. Jag hade önskat att man pratat med barnen och tagit tag i det som hänt, för att skapa en trygghet i klassen efter en obehaglig händelse.

– Svaret jag fick var att det redan var utrett. Men de hade ju inte gjort någonting, bara lagt locket på.

I beslutet säger rektorn att skolan arbetar för att motverka kränkningar, men att hon inte själv följer upp hur det sker. Hon säger vidare att det inte funnits något behov av att arbeta målinriktat utifrån några speciella incidenter eller kartläggningar. ”Varje lärare gör sitt”, förklarar hon.

Brunnbyskolan har på sig till den 15 augusti att åtgärda de brister som Skolinspektionen hittat.

Fyren har sökt rektor Lena Lövgren Ståhl för kommentarer och hon har även fått ta del av artikeln före publicering, men inte återkommit.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Av hänsyn till de barn som nämns i artikeln är alla föräldrars namn fingerade.

Här kan du läsa Skolinspektionens beslut:

Beslut Brunnbyskolan i Hoganas kommun 170309