Ny detaljplan efter hård debatt

Kommunstyrelsen beslutade igår att inleda en ny detaljplaneprocess i Nyhamnsläge, för att på så sätt komma runt det upphävda bygglovet för ett fritidshus i hamnen, som Fyren skrivit om flera gånger.

Bertil saurell har JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell har JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

Frågan bordlades på kommunstyrelsens möte i januari, men igår röstade en majoritet för de ursprungliga planerna på en ny detaljplan för området. Byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh och samhällsbyggnadschefen Torsten Rosin var med på mötet för att redogöra för alla turer i ärendet.

– Det blev en utdragen debatt, som tyvärr framför allt kom att handla om byggnadshöjden, säger Göran Lock, MP.

Även de två socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen, Lennart Nilsson och Kerstin Björkäng Wirehed, röstade mot förslaget.

– Jag tycker man borde sätta sig ned med berörda parter och se om det inte går att lösa upp de knutar som finns, innan man rusar i väg och startar dyra tidsödande planprocesser, säger Lennart Nilsson.

Bygglovet har upphävts två gånger och båda gångerna har länsstyrelsen kritiserat att grannar varken blivit hörda under processen, eller meddelade om byggnadsnämndens beslut.

– Det är här man brustit och det har orsakat problemen, men nu vill man inte kännas vid det, säger Göran Lock. Det här ärendet hade kunnat lösas om man släppt på prestigen och ansträngt sig för att hitta en kompromiss.

Den nya planprocessen som nu startas beräknas vara klar först 2018 och ska, enligt planutredningen, medge en variation i bebyggelsestrukturen.

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto. Fredrik Göransson

Det omstridda fritidshuset i Nyhamnsläge hamn. Foto. Fredrik Göransson

– En målsättning som strider mot alla nu gällande dokument, menar Göran Lock. I översiktsplanen, ortsanalysen, kulturmiljöplanen och gällande detaljplan står det istället att området kräver särskild uppmärksamhet med avseende på bebyggelsens kulturhistoriska värde och att nya byggnader ska anpassas efter den rådande miljön.

– Stundom blev det en hätsk debatt, säger Lennart Nilsson. Alliansen visade ingen vilja alls att hitta andra lösningar och några företrädare var till och med oförskämda nog att ifrågasätta våra motiv, när vi kritiserar kommunens handlande i det här ärendet.

Grannen Bertil Saurell har anmält kommunen till Justitieombudsmannen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Bordlagt beslut om ny planprocess

Nu väntar Bertil på politikerna