Nej till höga hus i Viken

Kommentar till plan-och bygglovsavdelningens information kring ny detaljplan för Viken 26:15 mfl, allmänt kallat ”Potatisåkern”.

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Vy från Jollen mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

I gällande översiktsplan från 2008 för Viken beskrivs byn på följande sätt:

”Gamla Viken är en kulturmiljö av riksintresse med stort bevarandevärde.”

”Det är angeläget att kvaliteterna från det ursprungliga kustsamhället med fiske- och skepparbebyggelse och Vikens identitet med bl. a. bykaraktären, hamnområdet, bebyggelsens måttliga skala, trädbestånd och landmärken (och sjömärkena) i form av Sophiamöllan och Vikens kyrka värnas.”

”Målet är att denna miljö värnas genom att förändringar i den befintliga miljön sker med stor hänsyn till kultur- och naturvärden. Viktigt här är att ny bebyggelse anknyter till Vikens skala och karaktär.”

”Bostadsbebyggelse med två våningar dominerar och bör göra så även i framtiden”.

Vid informationsmöte den 24 maj 2016 på gamla Bäckaskolan inleddes presentationen av handläggande planarkitekt med att ange att den nya bebyggelsen skulle ske i harmoni med Vikens karaktär.

Men:

I informationsbladet som delades ut framgår att man från kommunens plan- och bygglovsavdelning (PBL) i avgörande delar (höjden på bebyggelsen) inte kommer att harmonisera med nuvarande bykaraktär eller följa angivna intentioner i gällande översiktplan från 2008. Det är anmärkningsvärt att PBL i informationsbladet anger att bebyggelsens placering och utformning regleras med hänsyn till omgivning, landskapsbild och för att skapa en inbjudande och tydlig stadsmiljö.

Viken är en by, inte en stad.
PBL föreslår i strid med gällande översiktplan att två flerbostadshus med fyra våningar + vindsvåning skall byggas längs Hälsingborgsvägen. Dessa hus kommer att få 13 m byggnadshöjd och 17,5 m upp till taknocken.

IMG_1290

Gamla Viken. Foto: Kjell Cronert

Eftersom potatisåkern är vattensjuk, måste marken höjas med 1,5 m innan man sätter igång att bygga, vilket innebär att de två husen kommer att ha en reell nockhöjd av 19 m, vilket naturligtvis inte harmoniserar med Vikens bykaraktär.

PBL motiverar denna byggnadshöjd med att man vill markera det centrala läget och knyta an till en tänkt framtida högre bebyggelse, 5 våningar och högre, vid centrala hållplatsläget. Det är nu drygt två år sedan PBL första gången lade fram ett förslag med så hög bebyggelse kring hållplatsen vid Jollen/Tempo.

Detta ledde till en mycket kraftig reaktion bland Vikens invånare och opinionen var så kraftig att förslaget drogs tillbaka av kommunen. Det är anmärkningsvärt att PBL nu återkommer med ett förslag med lika hög bebyggelse i samma område och därmed indikerar att man är beredd att trotsa folkopinionen i Viken och bryta mot intentionerna i gällande översiktplan, som PBL själva arbetat fram.

Vid informationsmötet framförde PBL:s representanter argument för de höga husen, som inte kan beskrivas som annat än oacceptabla.

Man angav att man måste bygga höga hus för att minska intrycket av landsväg på Helsingborgsvägen. Det naturliga vore att istället minska vägens bredd till motsvarande som den är vid de nybyggda försnävningarna längre norrut mot Höganäs, vilket skulle leda till sänkt hastighet och därmed avsevärt lägre bullernivåer.

Man angav att höjden motiverades av att man måste bygga effektivt när man bygger på åkermark. Potatisåkern är ingen högproduktiv åkermark, och stadsplanechefen medgav att länsstyrelsen, av detta skäl, knappast skulle ha några invändningar mot att de två höghusen inte blev högre än 2 våningar + vindsvåning.

Stadsarkitekten försvarade byggnadshöjden med att det var ekonomiskt effektivt att bygga högt med tanke på bland annat hisskostnader, men att bygga ekonomiskt i 2 våningar har visat sig möjligt i det nybyggda serviceboendet Lisas trädgård. Det är anmärkningsvärt att stadsarkitekten tycks värna byggherrens (Veidekkes) ekonomi, istället för Vikens bykaraktär.

Även handläggande planarkitekt argumenterade för höga hus för att skydda Veidekkes ekonomi. Han påpekade att det skulle kosta Veidekke mycket pengar att höja marknivån 1,5 m i hela området, men detta är faktiskt helt ointressant för oss bybor.

När Veidekke köpte marken visste de förutsättningarna. De visste att marken måste höjas. De visste att det fanns ett massivt motstånd mot höghusbebyggelse bland byborna.

Dessutom måste man förutsätta att de läst den gällande översiktsplanen med sina krav på att bebyggelsen skulle hållas på 2-våningsnivå för att bevara Vikens bykaraktär.

Det är svårt att tro att Veidekke inte skulle göra vinst på den planerade bebyggelsen om de två höghusen sänktes till 2 våningar + vindsvåning. I själva verket är nog Veidekke intresserat av höga hus för att de kommer att ge havsutsikt från de översta våningarna och därmed kan man ta mer betalt för dessa lägenheter.

Men i den gällande översiktsplanen påpekas att: ”Vikens by- och fiskelägeskänsla är viktig att behålla. Det finns en önskan att bygga hus, som är högre än 2 våningar, bland annat för att få utsikt, men risken är då att Viken får karaktären av ett förortssamhälle och förlorar sin attraktionskraft”.

Kommunen har planmonopol och beslutar själv om avvägningar mellan olika intressen vid detaljplanens utformning. Det är svårt att förstå varför kommunens PBL väljer att göra en avvägning till fördel för byggherrens ekonomi, istället för den av kommunen fastlagda översiktsplanens intentioner med utvecklingen av Viken.

Det är ännu svårare att förstå varför PBL väljer att göra denna avvägning i konfrontation med – och kännedom om – det massiva motståndet i frågan från Vikens bybor, dokumenterat redan 2012, där 97% av de svarande motsatte sig höghus och sedan 2013-2014 vid protesterna mot det förra förslaget till detaljplan för området kring det centrala hållplatsläget.

Om PBL gick byborna i Viken till mötes i fråga om bygghöjden på potatisåkern och den kommande bebyggelsen kring hållplatsläget, kommer detaljplaneförslaget säkert med små modifikationer att kunna fås igenom, sannolikt utan en omfattande överklagningsprocess.

För den som vill skapa sig en riktig uppfattning om hur stort ett 4-våningshus med vindsvåning är, så kan man titta på de nybyggda husen i Ruuthsparken i Höganäs. Det finns även ett nybyggt BOKLOK hus i 4 våningar utan vindsvåning vid City Gross att beskåda. Dessa hus passar bra i stadsmiljön i Höganäs, men inte i bymiljön i Viken.

Ola Stenqvist

Viken