Nedskärningar – inte effektiviseringar

Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tagit del av de föreslagna effektiviseringarna inom utbildningsförvaltningen. Vi anser att det mesta inte är effektiviseringar, utan nedskärningar och nedläggningar.

Nedskärningar väntar även på Nyhamnsskolan.

I Höganäs vision 2025 står det bland annat att skolans bredd och spets skall stärkas samt att lärare, elever och föräldrar skall vara stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Utbildningsnämnden har som mål att Höganäs skall vara bland de 20 bästa skolkommunerna i landet. Ett avsnitt handlar om att ”utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreationsmöjligheter” samt att ”utveckla dialogen”.

Nämnden har som mål att utveckla arbetet med informations- och kommunikationsteknik, samt att verksamheterna skall upplevas som trygga av barn, elever och unga. Hur skall det nu gå till? I kallelsen till nämndsmötet läser vi om nedskärningar och nedläggningar av välfungerande verksamheter, bland annat med stora konsekvenser för Kulturskolan och ungdomsverksamheten. Bidrar det till att utveckla kulturmöjligheterna i kommunen?

Visioner och mål i all ära. I Skollagens står det att ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. Föreslagna nedskärningar på barn- och elevvärdet, nedskärningar inom Kullagymnasiet, särskolan samt de särskilda undervisningsgrupperna Språkspåret, Lotsen och Kompassen gör oss mycket oroliga.

Resurstilldelningen är sedan tidigare låg. Trots det lyckas många av våra barn och ungdomar riktigt väl. Personalen gör ett fantastiskt arbete! Föreslagna nedskärningar blir kännbara. Lägre personaltäthet kommer att slå hårt. Hur skall barn och elever ges det stöd och den stimulans som krävs för att de skall utvecklas så långt det är möjligt?

I Arbetsmiljölagen påtalas arbetsgivarens ansvar att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Vi hyser stor oro för ökad stress och sjukskrivningar bland annat på grund av den otillräcklighet som personalen kan uppleva i samband med bristande resurser och ökad arbetsbelastning.

Hur väl stämmer det överens med kommunens ambition att vara en attraktiv arbetsgivare, att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser samt att ta ansvar för arbetsmiljön?

Politiker! Ni ansvarar för att resurstilldelningen är tillräcklig! Ni ansvarar för arbetsmiljön! I oktober beslutar ni om budget 2018!

Catarina Tellström, Kommunal
Anita Trulsson & Björn Hartsmar, Lärarförbundet
Patrik Holmkvist & Susanne Norrestad, Lärarnas Riksförbund