“Myndighetsutövning ingen lekstuga”

– När politiker hanterar bygglovsfrågor så vårdslöst som i Höganäs, tar de stora risker. Det vill vi uppmärksamma med den här skrivelsen.

I skrivelsen hänvisar man till ett antal av Sveriges lagar.

I skrivelsen hänvisar man till ett antal av Sveriges lagar.

Anders Malmsten har lämnat in en skrivelse om brister i handläggningen av bygglovsärenden till Höganäs kommun, kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Den är undertecknad av 16 Kullabygdsbor, som vill se en förändring av nämndens myndighetsutövning.

– Byggnadsnämnden är en myndighet som ska göra bedömningar utifrån sakförhållanden och laglighet, inte partipolitik, säger Anders Malmsten.

– I Höganäs hävdar ordföranden Gustaf Wingårdh att nämnden har rätt att töja på paragraferna, vilket vi menar är att medvetet och uppsåtligen bryta mot lagen, fortsätter han.

Fyren har tidigare skrivit om ett antal uppmärksammade och överklagade bygglov i Kullabygden. Höganäs toppar statistiken över bygglov överklagade till länsstyrelsen och nämndens handläggning har varit uppe både på kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen.

En av de frågor som tas upp i skrivelsen rör upprättandet av nya detaljplaner, som ett sätt att göra upphävda bygglov lagliga i efterhand. Detta är just nu aktuellt både i Nyhamnsläge och Strandbaden.

– Det handlar bland annat om principen om likabehandling, som är grundläggande i svensk rättsskipning, säger Anders Malmsten. När planen ändras till förmån för den ene, blir den andre rättslös. Det strider mot allt jag tycker är rimligt.

Bertil Saurell har även JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

Bertil Saurell i Nyhamnsläge har JO-anmält kommunen för hanteringen av grannfastighetens bygglov. Foto: Fredrik Göransson

Att upprätta nya detaljplaner som ett sätt att lösa tvister, där det redan byggts en fastighet som fått bygglovet upphävt av högre instans, är relativt vanligt i Sverige. I en dom från Mark- och miljööverdomstolen 2014, som rör ett sådant ärende i Hälsingland, skriver domstolen:

”Att ändra en plan med angivet syfte att legitimera en befintlig byggnad som strider mot gällande detaljplan, är inte förenligt med lagstiftningen.”

– Förtroendet för politikerna urholkas när de agerar så här, säger Anders Malmsten. Att sitta i en myndighetsnämnd är ingen lekstuga och lagen är inget man kan töja på. Det är ett oacceptabelt beteende, som vi vill belysa.

I skrivelsen tar man även upp frågan om tjänstefel, som enligt brottsbalken kan innebära böter och i grova fall fängelse upp till sex år.

– Jag är inte ute efter att sätta dit någon, säger Anders Malmsten. Men jag vill belysa att myndighetsutövning är någonting man måste ta på allvar – och att det faktiskt kan vara straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätta och bryta mot lagen.

Att överklaganden och nya detaljplaneprocesser kostar kommunen pengar är alla överens om. Både kommunstyrelsens moderate ordförande Péter Kovács och byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh har vid flera tillfällen pratat om att agera mot så kallade okynnesöverklaganden.

– Det är byggnadsnämndens godtyckliga och vårdslösa myndighetsutövning som leder till stora kostnader, säger Anders Malmsten. Att låta denna process fortsätta längre kan omöjligt beskrivas som ansvarsfull och god ekonomisk hushållning.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Läs skrivelsen här

Hård kritik mot bygglovshantering

Infekterad byggstrid även i Strandbaden

Ny detaljplan efter hård debatt

Alla bygglov ska granskas i år