Momsvinsten inte viktigast i Sollentuna

Socialnämndens moderate ordförande Peter Schölander säger att en bolagisering av kommunens vård- och omsorgsverksamhet innebär ett tillskott på mellan 12 och 15 miljoner. Men blir vinsten verkligen så stor?

Nyhamnsgården, ett av kommunens tre egna äldreboenden, som kan komma att drivas av ett kommunalt bolag i framtiden. Foto: Höganäs kommun

Nyhamnsgården, ett av kommunens tre egna äldreboenden, som kan komma att drivas av ett kommunalt bolag i framtiden. Foto: Höganäs kommun

I Sollentuna, den enda kommun i landet som bolagiserat vård- och omsorgsverksamheten, bildade man 2013 AB SOLOM. Nu driver det kommunägda bolaget bland annat fem äldreboenden och har totalt 1 300 anställda. Kommunen har 70 000 invånare, nästan tre gånger så många som Höganäs.

I Höganäs driver kommunen idag tre egna vårdboenden och socialförvaltningen har totalt cirka 800 anställda.

Kommunikationschefen på AB SOLOM, Anneli Wallström Söderblom, tonar ner betydelsen av momskompensationen.

– 2015 fick vi totalt 19 miljoner i kompensation för verksamheten i AB SOLOM. Men det är bara en pusselbit bland många andra och att starta ett kommunalt omsorgsbolag kan inte enbart bygga på momskompensationen, säger hon.

solom

I Sollentuna har man inte analyserat hur mycket man vinner på att få momskompensation för verksamheten i AB SOLOM, jämfört med situationen innan bolaget bildades. All verksamhet har inte övertagits än och just nu diskuterar vård- och omsorgsnämnden att eventuellt sänka kompensationen till bolaget.

Enligt Höganäs kommuns utredning, skulle en bolagisering här innebära totalt 18 miljoner i momskompensation – varav 14 miljoner blir ett nytt tillskott till ekonomin, jämfört med idag.

Äldreboendet Ljunghaga i Höganäs. foto: Höganäs kommun

Äldreboendet Ljunghaga i Höganäs. foto: Höganäs kommun

Anneli Wallström Söderblom menar istället att den stora vinsten med ett kommunalt bolag för vård och omsorg, är att både utförar- och beställarrollen blir mer professionell.

– Vi jobbar mer effektivt idag och har en helt annan ekonomisk uppföljning och planering, säger hon. Förhandlingarna med kommunen har också blivit renare i och med att vi är en självständig aktör, på ett helt annat sätt än en förvaltning kan vara.

– När vi nu drivit bolaget i snart tre år, ser vi att kompensationen är ett viktigt argument för verksamheten – men inte det viktigaste.

Kompensationen är ett sätt att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan att driva kommunal omsorgsverksamhet i egen regi eller anlita privata företag. Eftersom momsreglerna skiljer sig åt, blir kostnaderna högre för de privata aktörerna och därför kompenseras den verksamheten.

Men enligt Höganäs beräkningar innebär momskompensationen alltså att det är en bättre affär för kommunen att bilda ett eget bolag, jämfört med att bedriva vård och omsorg inom förvaltningen.

Vikhaga drivs idag av det privata företaget Attendo. Foto: Höganäs kommun

Vikhaga drivs idag av det privata företaget Attendo. Foto: Höganäs kommun

Idag är kompensationen sex procent av de totala kostnaderna, när kommunen anlitar ett privat eller kommunägt vårdföretag. Sedan är det upp till varje kommun att bestämma hur stor del man betalar ut till bolaget.

När Peter Schölander presenterade idén om bolagisering, poängterade han att hela kompensationen skulle gå tillbaka till verksamheten.

På uppdrag av finansdepartementet har reglerna för momskompensation utretts. Slutbetänkandet kom i höstas och där förordar man en sänkning från sex till fem procent, från och med januari 2017. Man menar att en för hög procentsats gynnar privata aktörer, på bekostnad av den offentliga verksamheten.

En sänkning skulle – enligt kommunens egna siffror – minska vinsten med bolagiseringen från 14 till drygt 11 miljoner.

Väsbyhemmet drivs också i kommunal regi idag. Foto: Höganäs kommun

Väsbyhemmet drivs också i kommunal regi idag. Foto: Höganäs kommun

Socialnämndens totala budget för 2016 är på cirka 430 miljoner, varav drygt 360 miljoner för vård, omsorg och LSS-boenden – de verksamheter man nu planerar att bolagisera. En vinst på 11 miljoner motsvarar tre procent av en budget på 360 miljoner.

Men med ett nytt bolag tillkommer även nya kostnader – både för organisation och administration – kostnader som Peter Schölander sagt ska minimeras och hållas på så låg nivå som möjligt.

I AB SOLOM består styrelsen av fyra ledamöter. De och den verkställande direktören fick 2015 ersättningar och lön på drygt två miljoner.

– Det går inte att minimera de administrativa kostnaderna hur mycket som helst, säger Anneli Wallström Söderblom. Och vinsten med ett bolag handlar inte i första hand om lägre kostnader eller momskompensation, utan om ett nytt förhållningssätt och en driftsform som bättre kan möta framtida utmaningar.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Vård & omsorg kan hamna i kommunalt bolag

Vanlig moms, ersättning eller kompensation?

Moms är en skatt som läggs på de flesta varor och tjänster i samhället. Företag som tar ut moms på sina produkter redovisar den till skatteverket och kan samtidigt dra av den moms de betalat för sina inköp.

Men vård och omsorg är inte momspliktig verksamhet och vi betalar därför ingen moms på avgifter på t ex vårdcentraler eller äldreboenden. Privata företag i den branschen kan därför inte heller dra av moms på sina inköp.

Kommuner ersätts däremot för den moms man betalar på sina inköp till den egna vård- och omsorgsverksamheten, trots att den inte är momspliktig.

För att konkurrensen mellan offentlig (som inte betalar moms på sina inköp) och privat (som betalar moms på sina inköp) vård och omsorg ska bli så rättvis som möjligt, betalar staten ut en kompensation på sex procent av de totala kostnaderna (inköp, löner och lokalkostnad) till kommuner som anlitar privata företag för vård- och omsorgsverksamhet. Kommunen bestämmer sedan själv om man ska skicka vidare hela eller bara delar av kompensationen till det privata företaget.

Ett kommunägt bolag likställs med ett privat företag och får därför också ta del av kompensationen – som i beräkningarna från Höganäs skulle bli 14 miljoner mer, jämfört med det vanliga momsavdraget som kommunen gör när de bedriver verksamheten i egen regi, utan bolag.