Medborgardialogen utökas & förlängs

Medborgardialogen om hamnen i Höganäs förlängs över sommaren och en expertkonsult anlitas. Nytt slutdatum för den utökade dialogen är den 28 augusti.

Båtuppställningsplatserna står i fokus när hamnens öde ska avgöras.

Sammanlagt närmare 600 synpunkter kom in under det som först såg ut att bli medborgardialogens enda månad, då kommunen arrangerade ett möte på Tivolihuset, besökte livsmedelsbutiker ett par gånger, skickade ut brev till skolbarn och öppnade en digital dialogkarta på kommunens hemsida.

Nu har politikerna i planutskottet fått en rapport från samhällsbyggnadsförvaltningen och beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att skjuta till ytterligare 120 000 kronor från anslaget för oförutsedda utgifter, för att finansiera en utökad dialog.

– Vi har tagit beslut om nästa steg i medborgardialogen, men om vi har förlängt den vet jag inte, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens moderata ordförande.

Samtidigt som man beslutar om en bredare dialog som ska fortsätta under maj och juni, avgränsar man området som är öppet för diskussion. Från att ha handlat om hela området från Kvickbadet till och med halva gräsplanen framför Kaptensgatan, är det nu i princip bara båtuppställningsplatserna som ska diskuteras.

Dialogens första del rörde det större området, fortsättningen bara den mindre, inre delen.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen visar sammanställningen av de inkomna synpunkterna att det finns en tydlig konflikt mellan de som vill att det ska byggas på området och de som hellre värnar båtlivet och därför menar att båtuppställningsplatserna behövs under vinterhalvåret.

”Den stora spännvidden av åsikter gör det motiverat att gräva djupare i dessa frågor”, skriver man och listar tre alternativa scenarier, som kommer vara i fokus under den fortsatta dialogen:

• Bygg inte i hamnområdet
• Bygg gärna, men småskaligt
• Bygg hotell, aktivitetshus, kulturhus, konferenscenter, Havets hus, spa eller liknande

Under sommaren kommer man att bjuda in till möten där deltagarna ska diskutera de olika scenarierna i smågrupper. Något möte kommer att vara öppet för allmänheten, andra kommer att riktas direkt till olika intressegrupper, till exempel barn och unga vuxna, småbarnsfamiljer, boende i flerbostadshus, funktionsnedsatta, näringsidkare och Höganäs AB.

Vart ska båtarna ta vägen på vintern och bör uppställningsplatserna användas till något annat?

En ny projektgrupp har bildats för att hålla i den fortsatta dialogen och den består av kommunens kommunikations- och kanslichef, planeringsstrateg Erik Bredmar och planarkitekt Milma Rantamäki Danielsson. Dessutom anlitar man dialog- och delaktighetskonsulten Edward Andersson, som är mångårig expert på medborgardialog och demokratifrågor.

På mötena kommer även politiker vara med, åtminstone ibland.

– Jag kommer med säkerhet att delta vid något tillfälle, säger Peter Schölander. I detta skede måste det väsentliga vara att lyssna, såväl genom att vara på plats som att få de avrapporteringar som följer på det fortsatta arbetet. Att politiker sitter med på alla möten leder ofta mer till debatt än fruktbar diskussion.

Kommunstyrelsen kommer att fatta det avgörande beslutet om den utökade dialogen på sitt nästa möte i början av maj.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Medborgardialogen del 1, fr sid 15

Succé för dialogens enda eller första möte