Med makt följer ansvar

Nyligen antog fullmäktige i Höganäs en ny detaljplan för kvarteret Flora, kanske det viktigaste kvarteret i Höganäs centrum, granne med stadshus och busstorg. Kvarteret är idag delvis obebyggt. En stor, trist parkeringsplats möter alla som anländer med bussen.

Från den gamla planen, vy mot Järnvägsgatan. Illustration: Höganäs kommun

2011 gjordes en detaljplan. Kvarteret skulle slutas och göras stadsmässigt och parkeringen byggas över för att skapa en bullerskyddad innergård för de boende. Allt var en våning för högt, men ambitionerna mycket goda.

Det gamla förslaget, vy mot Centralgatan. Illustration: Höganäs kommun

Det enda som hittills byggts är ett bankkontor vars utformning omöjliggör en fortsatt utbyggnad enligt planen. Exploatören fann det alltför kostsamt att bygga som han först tänkt. Kommunen ställde upp och gjorde en ny detaljplan. Det slutna kvarteret, stadsmässigheten, innergården, den lugna boendemiljön, allt gav man upp. Kvar är en enda huskropp, nu ännu högre än förut. Så hög att den kommer att dominera de för stadsbilden viktiga äldre byggnaderna, till exempel stadshuset.

Det nya planerade huset sett från busstorget på Centralgatan. Illustration: Höganäs kommun

Det finns ingen plan för utbyggnaden av Höganäs centrum. Länsstyrelsen godkände inte heller den översiktsplan som skulle bli ett av kommunens styrinstrument. Dess mål var alltför svepande. Nya byggnader kommer därför till utan att man vet hur allt på bästa sätt ska fogas samman till en fungerande helhet.

Bara kommunen får utforma detaljplaner och har alltså stor makt i stadsbyggnadsfrågor. Men med makt följer ansvar. Ansvar för allas bästa, samhällets och enskildas. Det är kommunen som ska besluta hur kvarteret Flora ska bebyggas. Ett trivsamt, vackert och väl fungerande samhälle är då viktigare än att maximera exploatörers vinst. Självklart prioriterar dessa hård exploatering och billigt byggande. Kommunen måste därför försvara samhällets intressen.

När jag ifrågasätter den nya detaljplanen svarar kommunalrådet Péter Kovács:

”Det är massor av parametrar som ska jämkas ihop”:

– Ekonomi för exploatören
– Ekonomi för kommunen
– Effekter för handeln
– Stadsgestaltningen
– Kopplingen till vårt bostadsförsörjningsprogram
– Miljö
– Tillgänglighet
– Parkering i centrum

Bara en av dessa punkter förbättras av den nya detaljplanen. Den första!

När det gäller stadsbyggnad och byggkostnader lyssnar kommunledningen hellre på exploatörer än på egna sakkunniga. Dåligt genomtänkta förslag till bebyggelse dyker därför upp titt som tätt:

– Ett 14-våningshus gjorde en annan central plats till ett blåshål.
– Ett 20-vånings hotelltorn skulle göra hamnen attraktiv.
– Bostäder i som mest 11 våningar när hotelltornet visade sig orealistiskt.
– Ett alldeles för stort kulturhus i hamnen, när bostadsprojektet röstades ner.
– Och nu kvarteret Flora.

I Fyren kunde vi häromdagen läsa att Péter Kovács ansåg det planerade huset i kvarteret Flora vara ”smakfullt”. Varken Péter eller någon annan vet hur byggnaden kommer att se ut. Exploatören har stor frihet att utforma den efter eget huvud. Detaljplanen säger inte mycket om det estetiska. Däremot känner vi till byggnadens storlek.

Till ytan blir dess gatufasad mot Järnvägsgatan aningen större än höghusets mot Köpmansgatan. Troligen blir hörnet Järnvägsgatan-Centralgatan ett nytt blåshål, inte en trivsam uteservering som detaljplanens illustration visar.

Vy från kyrkan på Storgatan, det planerade huset i grått i bortre högra hörnet. Illustration: Anders Malmsten

Förutsättningarna för att skapa ett attraktivt centrum i Höganäs är inte de bästa. Avståndet mellan Övre och Nedre är ett av hindren. Utflyttningen av butiker från centrum gör det svårare för de kvarvarande att överleva. Kommunen måste någon gång besluta om en övergripande plan för hur centrum ska utvecklas. Hur ska man få liv i staden även kvällstid? Hur ska man få folk att handla lokalt? Hur skapar man attraktiva mötesplater, inomhus och utomhus? Hur ska man binda samman saluhallsområdet med centrum? Och mycket annat.

Att anta detaljplanen för kvarteret Flora utan att beakta den fortsatta utbyggnaden av centrum innebar ett missat tillfälle att göra det bästa för staden. Ett kortsiktigt och ogenomtänkt beslut.

Kommunens byggstenar för att förverkliga “Från kol till diamant”.

I ett visionsdokument slår kommunen fast hur kommunen ska utvecklas. Målet är att växa, få fler invånare. Medlet är de fem ”byggstenarna”, varav en benämns ”Växande småstadscharm”. Inte ens sina egna visioner tog man hänsyn till, när man antog den nya detaljplanen för kvarteret Flora! Bara exploatörens!

Anders Malmsten