Låt hamnen förbli rekreationsområde

Kommunen arbetar just med att formulera riktlinjer för en framtida utformning av Höganäs hamnområde. Det första utkastet var mycket vagt formulerat och ett slutligt förslag kan förväntas vara ungefär lika luddigt. Några av de viktigaste frågorna har man hittills undvikit helt.

Snart dags för nya beslut om hamnens framtid.

Riktlinjerna måste beakta folks önskan att få ha kvar området som ett rekreationsområde. Allt annat vore oanständigt.

Folkomröstningen härom året gav ett tydligt besked. För många är hamnområdet viktigt för rekreation och fritid. Kommunen strök emellertid det alternativet från folkomröstningsfrågan. På så sätt uteslöt man inte möjligheten att bebygga hamnen, något som tycks vara ett starkt önskemål från kommunledningens sida.

Riktlinjerna måste beakta de risker för en bebyggelse i hamnområdet som en stigande havsnivå medför. Fullmäktiges och byggnadsnämndens ordförande påstår att en sådan skulle kompenseras av en motsvarande landhöjning är osant.

En av kommunen beställd utredning anser att medelnivån för havet utanför Höganäs kommer att stiga cirka 1 meter fram till år 2100. Landhöjningen är under samma tid bara cirka 12 cm. Om inget görs, kommer hela hamnområdet till slut att permanent översvämmas.

Idag anser man dessutom att havsnivåhöjningen kan gå betydligt fortare. Därtill kommer ett antal tillfällen med extremt högt vattenstånd, höga vågor och kraftiga regn.

Frågan är om man i hamnområdet ska bygga annat än sådant som kan offras, när det efter en tid blir nödvändigt. Förhoppningsvis pågår redan arbetet med att planera för skydd mot havet för alla hotade sträckor av kommunens kust.

Riktlinjerna måste beakta eventuella risker med de massor som användes vid utfyllnaden av hamnområdet. Dessa kan vara kraftigt förorenade. Redan när de röda “ladorna” utmed kajen byggdes observerades och diskuterades riskerna med detta.

Tillåter en detaljplan att området bebyggs, måste kommunen kunna garantera att det kan göras utan hälso- eller miljörisker. Vad som händer med de förorenade massorna vid översvämningar, eller när de till slut står konstant under vatten, borde därför utredas.

Riktlinjerna måste beakta de krav som närheten till Höganäsbolagets hamn kan medföra.

I samband med folkomröstningen framfördes kritik mot bebyggelse alltför nära industrihamnen. Dels kunde Höganäsbolaget se detta som ett hinder för sin verksamhet, dels finns det lagkrav på skyddsavstånd som måste beaktas. Detta är något som måste klarläggas, innan man går vidare med något förslag till utformning av hamnområdet.

Kommunen bör noga undersöka det realistiska med en bebyggelse i hamnen. Ingen av alla tidigare idéer har kunnat realiseras. När resultatet av folkomröstningen stod klart sa kommunstyrelsens dåvarande ordförande att nu skulle ingenting göras åt hamnen. Uttalandet var nog avsett som ett hot. Men många ville tyda det som ett löfte.

Kanske vore det bästa att tills vidare bara snygga upp i hamnen och sedan låta den vara som den är?

Anders Malmsten