“Länsstyrelsen spekulerar & drar fel slutsats”

Hans Nilsson, ägaren av Nyhamnsläges mest omdiskuterade fastighet, har överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet för hans sommarhus. Han menar att det är kommunens fritidspolitiker som har bäst kännedom om platsen och att länsstyrelsens beslut enbart bygger på spekulationer.

Nu ska mark- & miljödomstolen fatta beslut om fritidshuset. Foto. Fredrik Göransson

Huset på Brovägen mitt emot hamnen i Nyhamnsläge saknar bygglov efter att länsstyrelsen ett flertal gånger upphävt byggnadsnämndens olika beslut. Processen har pågått sedan 2014 och i det senaste avgörandet från i somras, lägger länsstyrelsen fram en rad olika skäl för att upphäva bygglovet, vilket Fyren skrivit om tidigare.

Det elva sidor långa överklagandet till mark- och miljödomstolen i Växjö, består i stort sett av ett antal skrivelser från plan- och bygglovsavdelningens tjänstemän. Samma skrivelser som ligger till grund för de beslut i byggnadsnämnden som länsstyrelsen upphävt.

Hans Nilsson menar att det är kommunens byggnadsnämnd som har bäst kännedom om platsen och att deras bedömning därför väger tyngre än länsstyrelsens.

“Länsstyrelsens slutsats bygger enbart på spekulationer och är därför fel”, skriver han och fortsätter: “Bedömningen att fastigheten inte strider mot detaljplanen kan byggnadsnämnden göra, då man varit på plats både före och efter byggnadsarbetena”.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att Hans Nilsson ska visa att förutsättningarna för att få bygglov är uppfyllda, men Hans Nilsson menar att “den som anklagas” inte ska tvingas bevisa sin oskuld, utan att det är upp till “den som anklagar” att bevisa vad som är fel, vilket han inte tycker att länsstyrelsen gör.

Han menar även att fritidshuset stämmer väl överens med den omgivande bebyggelsen och lutar sig då mot förre stadsantikvarien Henrik Ranbys uttalande, vilket även byggnadsnämnden gjorde i sitt senaste beslut.

Hans Nilsson skriver att Henrik Ranby, efter en ”ingående analys av den befintliga bebyggelsens skiftande karaktär”, tillstyrker den första bygglovsansökan, eftersom fastigheten ligger ”i den backe som bildar övergång mellan fiskelägets bebyggelse och samhällets nyare dito.”

Ett hus som smälter in i miljön eller inte alls anpassats till omgivningen? Foto: Michael Erlandsson/RC-Flygfoto

Den tjänstemannaskrivelse som både Hans Nilsson och byggnadsnämnden i sitt senaste beslut lägger stor vikt vid, skrevs 2011 av Henrik Ranby, som då var stadsantikvarie och inte arbetade på samhällsbyggnadsförvaltningen utan på kultur- och fritidsförvaltningen.

I den korta skrivelsen slår Ranby fast att fastigheten ligger inom det lokala bevarandeintresset i Nyhamnsläge. Den gällande kulturmiljöplanen från 1993 rekommenderar då att nybebyggelse anpassas till befintliga hus i området och Ranby skriver att detaljplanen föreskriver ”särskilt hänsynstagande till kulturmiljön”.

Han skriver dock ingenting om den befintliga bebyggelsens ”skiftande karaktär”, vilket Hans Nilsson hävdar i sitt överklagande. Inte heller bedömer eller värderar han vad det innebär att sommarhuset huset placeras i den lilla backen mellan byns äldre och nyare bebyggelse.

Skrivelsen innehåller en enda mening om placeringen av huset och där slår Henrik Ranby enbart fast att den föreslagna byggnaden ligger i ”den backe som bildar övergången mellan fiskeläget och samhällets yngre delar”.

Både nämnden och Hans Nilsson använder den skrivningen som ett argument för att huset trots allt passar in i miljön och inte helt och hållet är en del av den gamla bebyggelsen längs med Brovägen. Men den bedömningen kan man alltså inte hitta belägg för i Ranbys skrivelse.

Däremot skriver han att bygglovsansökan bör revideras så att taket blir rakt, eftersom en lutande taknock ”bedöms utgöra ett alltför udda inslag i kulturmiljön”. Ranby vill även att gaveln mot Brovägen justeras, så att takdelen med stolpar tas bort.

När det sneda taket skulle bli rakt byggde man på en plåtskärm. Foto: Fredrik Göransson

Slutligen skriver han att byggnaden bör få traditionella fasad- och takmaterial, ”lämpligen ljus slätputs och papptak”. Det senare hörsammades varken av nämnden eller byggherren, då huset fick galvat plåttak istället för svart papp.

I sitt överklagande menar Hans Nilsson att länsstyrelsen ”inte visat att förslaget inte är förenligt med gällande detaljplan” och han ”hemställer att mark- och miljödomstolen måtte upphäva länsstyrelsens beslut”.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Saurell får rätt för tredje gången

Tungt ägande ställs mot ringa kulturvärde

Spara