Länsstyrelsen sågar ny översiktsplan

– Visioner och drömmar räcker inte, kommunen måste ta fram tydliga instruktioner så att resurserna används där de gör bäst nytta, säger Hanne Romanus, ansvarig handläggare för länsstyrelsens kritiska yttrande över Höganäs förslag till ny översiktsplan.

Kommunens byggstenar för att förverkliga "Från kol till diamant".

Kommunens byggstenar för att förverkliga “Från kol till diamant”.

Kritiken från länsstyrelsen är omfattande och berör allt från riksintressen till markanvändning, infrastruktur och framtida klimatförändringar.

– Det här är ett skarpt yttrande med hård kritik från oss, säger Hanne Romanus.

Länsstyrelsen nämner en rad områden där man anser att översiktsplanen har stora brister och slår fast att den inte uppfyller lagkraven i plan- och bygglagen. Man skriver att resonemangen i planen är mycket generella och övergripande och menar att beskrivningarna inte är konkreta, utan istället utformade som mål och visioner.

Särskilt viktigt är det att en översiktsplan beskriver vilka riksintressen som finns i kommunen och hur man ska tillgodose de värdena i framtiden. Här anser länsstyrelsen att kommunens förslag har stora brister.

– Kommunen ringar inte in vilka värden som finns av riksintresse och för heller inget resonemang om hur de värdena påverkas av det man säger sig vilja göra i översiktsplanen, säger Hanne Romanus. Beskrivningarna är ofta dåliga och som det ser ut nu kan vi överhuvudtaget inte göra en bedömning av riksintressena i Höganäs.

Ett exempel som lyfts fram är riksintresset för kulturmiljövård i Viken.

Bygatan i Viken, nästan likadan nu som då.

Bygatan i Viken, nästan likadan nu som då.

Här menar länsstyrelsen att kommunen måste beskriva hur den riksintressanta kulturhistoriska miljön i byn påverkas av ny bebyggelse och hur man ska undvika att viktiga värden skadas.

– Översiktsplanen ger idag inga svar på hur problem och konflikter mellan olika intresseområden ska lösas, säger Hanne Romanus. Det leder till att problemen följer med ner i detaljplaner och enskilda bygglovsärenden istället.

Meningen är att översiktsplanen ska ge invånare, exploatörer och andra intressenter en övergripande vägledning, här ska man tydligt kunna se ramarna för kommunens utvecklingsstrategi.

– Med en otydlig översiktsplan spiller viktiga frågor över till enskilda bygglovsärenden istället, säger Hanne Romanus. Resultatet blir tungrodda detaljplaner och svårbedömda bygglov.

– Vi vill ta ställning till övergripande konflikter nu, istället för att tvingas göra det efter överklaganden av enskilda bygglov.

Omslagspojke på kommunens broschyr om översiktsplanen. Foto: Anders Ebefeldt

Omslagspojke på kommunens broschyr om översiktsplanen. Foto: Anders Ebefeldt

Kommunchefen Herman Crispin menar att kommunens samhällsbyggnadsförvaltning har tillräcklig kompetens, trots att man sedan snart två år tillbaka inte har någon stadsantikvarie längre.

– Min bedömning är att det finns en bra kompetens inom förvaltningen för att kunna göra en översiktsplan, säger han. Den antikvariska kunskapen har vi bland annat hos stadsarkitekten, men det är möjligt att vi i den fortsatta processen behöver komplettera med viss kompetens inom något område, antingen genom anställning eller konsult.

Förvaltningschef Jacob von Post säger att planen nu ska bearbetas, kompletteras och ställas ut igen.

– Det handlar i huvudsak om att bli bättre på att extrahera slutsatser och åtgärder i planeringsunderlag som rör markanvändningsfrågor, säger han. Med det sagt så kan vi komma att behöva skärpa upp redovisningen av de bedömningar som motiverar vald markanvändning inför en ny utställning och efterföljande antagande.

– Vi borde kanske ha kommunicerat tidigare med länsstyrelsen, så att vi förstått deras förväntningar, säger Herman Crispin.

Service, kollektivtrafik, grönområden, jordbruksmark och stränder - något av det som ska vägas in i en översiktsplan. Illustration: Höganäs kommun

Service, kollektivtrafik, grönområden, jordbruksmark och stränder – något av allt som ska vägas in i en översiktsplan. Illustration: Höganäs kommun

Men redan i februari 2015, när översiktsplanen var ute på samråd, framförde länsstyrelsen allvarlig kritik mot förslaget.

– Våra synpunkter då var i stort sett de samma som nu, säger Hanne Romanus. Vi hade hoppats att vår kritik förra året skulle ha landat bättre och att man hade lyft de frågor vi tog upp.

I den hårt kritiserade översiktsplanen skriver samhällsbyggnadsavdelningen att planens syfte är att det ska vara attraktivt att bo i kommunen och att befolkningen ska växa till 27 500 invånare 2025. Man vill skapa en framtidsbild för Höganäs och stötta en positiv utveckling, bland annat med hjälp av kommunens fem så kallade visionsbyggstenar.

– Det är alltid lätt att hålla med om generella ambitioner, men svårare när man kommer ner på detaljnivå, säger Hanne Romanus. Men översiktsplanen måste ta ställning i konkreta och övergripande frågor, som till exempel vilka orter som ska växa mycket eller lite och hur exploateringen påverkar andra faktorer som är viktiga i samhället.

I somras tog kommunstyrelsen ställning för planen och tanken var att kommunfullmäktige skulle fatta beslut nu i vinter. Nu faller den tidsplanen och processen fortsätter. Länsstyrelsen har redan träffat kommunens tjänstemän för att diskutera hur förslaget bör omarbetas.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri