“Laglös bygglovshantering”

Henrik Ranby och Kerstin Nilermark begär att länsstyrelsen i Skåne genomför en tillsyn av kulturmiljövärdena i Höganäs kommun. I skrivelsen beskriver de bland annat bygglovshanteringen som laglös.
– Vi är djupt oroade över den nedprioritering av kulturmiljövård och bevarandearbete som präglar Höganäs kommun i dagsläget, säger de.

Både Henrik Ranby och Kerstin Nilermark har varit anställda av Höganäs kommun – Henrik Ranby arbetade fram till nyligen som stadsantikvarie och Kerstin Nilermark är kommunens tidigare samhällsbyggnadschef. När de nu skriver till länsstyrelsen tar de upp ett antal hot, som de anser att kommunen står inför.

Bygglovshanteringen beskrivs som en laglös situation, där varje prövning – i avsaknad av styrande detaljplaner – blir subjektiv, vilket leder till att man inte behandlas lika inför lagen. Politikerna kan helt enkelt göra lite som de vill, vilket gör besluten svåra eller omöjliga att förutsäga för de fastighetsägare som ansöker om bygglov.

De bedömer även att dagens situation, efter att kommunen beslutat dra in stadsantikvarietjänsten, är ”mycket pressad” för de handläggare som nu själva måste göra antikvariska yttranden.

– När vi fortfarande jobbade i kommunen, påtalade vi flera gånger vikten av seriöst bevarandearbete, men utan nämnvärt resultat från de ledande politikerna, säger Henrik Ranby och Kerstin Nilermark. Vi blir inte mindre oroade över oviljan från Péter Kovács att ens diskutera frågan på senaste kommunfullmäktigemötet.

I skrivelsen ombeds länsstyrelsen att ”klargöra statens avsikt med riksintressen för kommunen” och man pekar bland annat på avsaknaden av aktuella detaljplaner för riksintresseområdet Mölle, något som länsstyrelsen redan 2008 uppmanade kommunen att göra i samband med en tillsyn.

Henrik Ranby och Kerstin Nilermark poängterar även sin starka oro inför arbetet med den nya kulturmiljöplanen, som ska tas fram i samarbete med kommunerna i Bjuv och Ängelholm.

De befarar att programarbete och metodutveckling kommer att ta resurser, istället för att kommunen gör konkreta detaljplaner. Speciellt oroade är de över att ”den rådande bristen på bevarandeplanering kombineras med Péter Kovács uttalande att kommunen prioriterar exploateringsplaner”.

– Att ledande moderata politiker säger sig vara trygga med en högst otillfredsställande situation och att de anser att det inte behövs någon kommunal antikvarie, vittnar dessvärre om oförståelse för kulturmiljövårdsarbete och en låtgå-mentalitet, där man tror att Kullahalvöns kulturmiljöer bevarar sig själv, säger Henrik Ranby och Kerstin Nilermark. Politikerna verkar inte förstå att kulturmiljön spelar stor roll för Kullahalvöns attraktivitet.

Susanne Ravani

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren