Kulturhusplaner i gungning

Behövs ett nytt kulturhus och var ska det då ligga? Bild: Michael Erlandsson Rc-flygfoto

Behövs ett nytt kulturhus och var är då den bästa placeringen? Bild: Michael Erlandsson Rc-flygfoto

– Efter Martin Öbergs rapport befinner vi oss i ett helt nytt läge, säger Göran Lock, MP:s representant i styrgruppen för kulturhuset. Nu måste vi gå tillbaka och börja om från början.

Från att ha varit kommunledningens absoluta favoritplacering för det planerade kulturhuset, är hamnen på en odiskutabel jumboplats i rapporten av Martin Öberg på NovArk, som utrett placeringsfrågan.

– Jag är själv inte förvånad att utredningen dömde ut hamnalternativet, men rapporten höjde säkert blicken på oss alla, säger Lennart Nilsson (S). Nu behövs någon form av omtag och vi måste skynda långsamt.

Både kommunalstyrelsens ordförande Peter Kovács och kultur- och fritidsnämndens moderate ordförande Anders Ståhl menar dock att Martin Öbergs utredning bara belyst en av många aspekter av kulturhuset och att ingenting i grunden förändrats.

– Öbergs rapport är en liten del av hela utredningen kring ett nytt kulturhus, säger Anders Ståhl. Den har ett snävt stadsbyggnadsperspektiv och behöver kompletteras med andra utredningar.

Miljöpartiet har under hela diskussionen om ett nybyggt kulturhus hävdat att placeringen måste ses utifrån ett centrumperspektiv.

– Om valet står mellan en levande stadskärna och en prestigefylld byggnad i hamnen, väljer jag självklart ett levande centrum, säger Göran Lock, som är enig med Martin Öberg om att Widdings tomt mitt emot höghuset Vesta, är den bästa placeringen för ett nybyggt kulturhus.

– Jag har också varit inne på Widdings tomt, säger Lennart Nilsson. Men eftersom vi inte äger fastigheten, kan det bli komplicerat. Nu lutar jag mer åt området runt gamla stationsbyggnaden. Ett kulturhus där skulle binda ihop centrum med Magasin 36.

Det gamla stationshuset ligger nära allmäna kommunikationer. Foto: Höganäs kommun

Det gamla stationshuset är ett av alternativen för kulturhuset. Foto: Höganäs kommun

På styrgruppens möte den 18 augusti, då Martin Öberg redovisade sin rapport, beslöt man att tillsätta tre nya utredningar, som alla görs av förvaltningar inom kommunen. Ekonomiavdelningen ska utreda vad ett nytt kulturhus kan komma att kosta, teknik- och fastighetsförvaltningen ska ta reda på vad renoveringen av Eric Ruuth och biblioteket hamnar på, om de stannar kvar i samma lokaler som nu och planavdelningen ska redovisa sin syn på placeringen.

Den 1 oktober ska utredningarna vara klara, vilket innebär att tidsschemat flyttas fram och inget beslut kommer att kunna fattas i kommunfullmäktige före årsskiftet, vilket tidigare var planen.

– När de pågående utredningarna är klara kommer vi att väga samman alla fakta och se hur vi ska gå vidare, säger Péter Kovács, som inte vidare vill kommentera Martin Öbergs rapport.

Styrgruppen fick även en redogörelse av de samordningsvinster som en sammanslagning av Eric Ruuth och biblioteket skulle kunna innebära. Dessa sägs bland annat vara att man i ett gemensamt hus delar foajé, reception, personalrum, teknisk utrustning, studieplatser och bilar. Vidare kan ventilationen bli bättre och lokalerna i ett nybyggt hus göras mer ändamålsenliga.

– De här handlar ju inte specifikt om vinster som har att göra med sammanslagningen av Eric Ruuth och biblioteket, säger Göran Lock. Det skulle kunna gälla vilka verksamheter som helst och räcker inte som argument.

Kultur- och fritidschefen Anneli Sjöborg redovisade även fler, så kallade mjuka, vinster. Bland annat att Eric Ruuths verksamhet blir mer synlig i ett nytt kulturhus, att biblioteket kan nå nya grupper, få fler barn som besökare och även erbjuda mer plats för kreativt skapande.

Eric_Ruuth_Kulturhus_logga_2014

Eric Ruuth kulturhus finns redan. Bild: Höganäs kommun

Göran Lock befarar istället att det finns en uppenbar risk att viktiga delar av Eric Ruuths fyra olika verksamheter (kulturskolan, ungdomsverksamheten, samarbete med skolan och kopplingar till amatörmusiklivet) kan gå förlorade i ett nytt, fint hus.

– Eric Ruuth är idag ett uppmärksammat kulturhus med en fantastisk verksamhet, säger han. Man tar emot många studiebesök från andra kommuner, som vill se hur man lyckas förena de olika grenarna i ett och samma hus. Ingen har analyserat hur det här konceptet ska kunna överleva och utvecklas i ett nytt kulturhus.

I våras tillsatte regeringen en utredning om kulturskolan, med uppdrag att se hur den kan bli mer jämlik och nå bredare grupper av barn. Idag finns ingen nationell strategi för musik- och kulturskolan, som 400 000 barn deltar i varje år.

– Kulturskoleutredningen diskuterar ett utökat samarbete med skolan, säger Göran Lock. Kulturen ska ut i skolorna och inte in i exklusiva kulturhus.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
“Biblioteket nödvändigt för stadskärnan”
“Hamnen Höganäs mest centrala läge”
“Låt inte Övre dö”
Själen måste finnas kvar
“Dålig idé att flytta biblioteket”
Kan biblioteket flytta till hamnen?