Kulturhus: Var och för vem?

Höganäs behöver ett nytt, stort kulturhus. Det påstår de styrande. För att få påståendet bekräftat, tillsatte man en utredning. Den gav de styrande rätt och kom dessutom fram till att Eric Ruuths kulturhus och vårt bibliotek måste läggas ner.

Dessa verksamheter ska istället samsas med varandra i det nya kulturhuset. En scenlokal med teleskopläktare och plats för 500 sittande ska också få plats. Och det nya kulturhuset ska ligga i Höganäs hamn. En så stor byggnad med så stora krav på ytor för parkering, lastplatser och allt annat som krävs, speciellt för scenlokalen, ryms ingen annanstans i staden.

För vem vill man då bygga ett stort och dyrt kulturhus?
Utredningen ger svaret:

”Hus har blivit ett sätt att visa framåtanda och kraft för en plats. Den bakomliggande förklaringen handlar om att locka och behålla nya invånare och företag – och inte vilka som helst, utan de som genom hög utbildningsnivå och konkurrenskraft förväntas skapa stora ekonomiska värden.”

”Ett modernt kulturhus är en viktig investering med hög profil att använda i stadens marknadsföring och blir ytterligare en viktig aspekt i stadens varumärke.”
”Ett kulturhus i Höganäs kan mätas både utifrån ett konstnärligt och ekonomiskt perspektiv. Till det kan vi lägga variabler som hur mycket besöksnäring som genereras – kultur sammanslaget med rekreation är den snabbast växande sektorn inom turistnäringen – och hur stora symbolvärden som skapas.”

”Värdet av nya och planerade byggnader beskrivs vanligtvis utifrån ekonomiska värden, inte utifrån vad den tillför den enskilda människan.”

”För att stärka den attraktiva livsmiljön finns stora möjligheter att på ett mer strategiskt plan fokusera på kultur som en faktor i utvecklingen av staden. Att använda kultur som del av sin profilering ger möjligheter att visa upp en mer mångsidig bild av en kommun och dess invånare.”

Utredningen lägger störst vikt vid faktorer som kan sälja in kommunen hos turister och personer och företag som förväntas skapa stora ekonomiska värden. Var finns tankarna på oss som redan bor i kommunen? Jo, vi nämns också, ett par gånger:

”Att inom besöksnäringen satsa på kultur, kulturmiljö och kulturarv är inte bara en reseanledning utan är också starkt identitetsskapande för lokalsamhället. Men framförallt, det är viktigt att bygga en känsla av stolthet för bygden bland invånarna.”

”Resultatet måste också ställas mot syftet. Byggnader kan i vissa fall ses som fenomenalt lyckade som turistmål men där man inte har lyckats integrera lokalbefolkningen. Medborgarperspektivet har i många fall lyst med sin frånvaro.”

Den sista meningen manar till eftertanke hos de styrande. Man har utlovat en grundlig medborgardialog om kulturhuset. Jag hoppas att man menar allvar och inte begränsar frågeställningarna så att dialogen blir meningslös. Så som man gjorde vid folkomröstningen för ett år sedan när man strök det viktigaste frågealternativet: ”Vill du att hamnen utvecklas som rekreationsområde?”

En medborgardialog ska inte börja med en diskussion om hur ett kulturhus i hamnen ska se ut. Den ska börja med att man ställer sig frågan: ”För vem och för vilka aktiviteter vill vi bygga ett kulturhus och var ska det lämpligen placeras?” Med ”vi” menar jag då oss kommuninvånare.

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Läs även:
Enkät viktig del av medborgardialog
Kulturhus väcker många frågor
Vad innebär ett kulturhus i hamnen?
Hamnen Höganäs mest centrala läge
Varför kulturhus i hamnen?
Vem älskar hamnen?
Låt inte Övre dö
Själen måste finnas kvar