Kulturhus & grönt stråk

Det är verkligen roligt och spännande att se de olika artiklarna och inläggen om kultur och ett kulturhus i Höganäs. Behövs ett samlat kulturhus och om det behövs vad ska det innehålla och var ska det ligga?

Kerstin Nilermark ser flera olika möjliga placeringar. Lars-Olov Ohrling pekar ut en plats mellan den gamla finkeramiska verkstaden och gamla stationshuset. Agneta Lane argumenterar för ett allaktivitetshus. Göran Lock vill se en spridning av kulturen på många platser i stadskärnan. Kerstin Schultz berättar om en ny mötesplats i Folkparken som mycket väl fyller behovet av samlingsplats för större evenemang.

Om de ledande politikerna förmådde lyfta blicken lite så skulle de kunna se ytterligare möjligheter. I förslaget till översiktplan redovisas förslag på ny sträckning av väg 111. Det viktigaste skälet för en ny dragning är att få bort de frekventa tunga lastbilstransporterna som går genom de centrala delarna av Höganäs. En mycket stor del av dessa transporter utgörs av trafik till och från Höganäs AB. Med väg 111 runt centralorten kan dessa transporter till och från Höganäs AB ske via Margreteberg istället.

Parkeringen för de som väntar på att få komma in för lastning eller lossning, som ligger mellan Magasin 36 och finkeramiska skulle då kunna bli tillgänglig för annan verksamhet. Ett stort område med finkeramiska, blå hallen och denna parkering utgör definitivt ett område som skulle passa väl för kulturändamål. Tillräcklig yta finns helt klart för ett kulturhus. Precis som Lars-Olov Ohrling påpekar knyter man då samman Magasin 36 med centrum och kulturhuset ligger som ett nav mitt emellan.

Samtidigt skulle man äntligen kunna förverkliga det ”Gröna stråket”, som presenterades på en visionsafton hösten 2013. Det av Paul Röjgård föreslagna promenadstråket, sträcker sig från hamnen till invallningsområdet, längs skyddsområdet mot Höganäs AB, ansluter till finkeramiska och vidare förbi Rörets bostadsområde, över viadukten fram till Tivoliparken och bort till sportområdet och via en gångtunnel under väg 111 fram till Lerbergsskogen. Därefter når man kustlinjen och kopplar ihop med Kullaleden tillbaka mot Kvickbadet och hamnen.

Grant strak
Ett grönt vandringsstråk runt Höganäs som kopplar ihop kultur och historia.
Illustration: Harryan Arkitektur & Design

Stråkets identitet bygger på associationer formade av den historiska utvecklingen från tiden av stenkolsbrytning och framåt, materialiserat genom återvunna keramiska rester och hårdbrända tegelstenar från Höganäs. Även inslag av traditionella produkter såsom rör, vaskar och kärl kan flätas in och återanvändas i nya platser där de ges nytt liv. På så vis skulle stråket bli en stark påminnelse om bygdens historia och identitet.

Tillsammans med kommunens invånare skapas en unik möjlighet till interaktion och samverkan för ett gemensamt projekt. Syftet är att lyfta fram Höganäs särprägel och bidra till stadsutvecklingen i form av ett annorlunda infrastrukturellt grepp.

Det är kultur för alla oss Höganäsbor!

Peter Sandell