Kritik mot planförslag i Viken

Länsstyrelsen är kritisk till nya bostäder i södra Viken och menar att för mycket jordbruksmark försvinner, avståndet till bussarna blir för långt och området hamnar för nära 111:an.

Kommunen vill expandera Viken åt sydost. Foto: Höganäs kommun

Kommunen vill expandera Viken åt sydost. Foto: Höganäs kommun

Det handlar om det planerade området med runt hundra bostäder söder om Karlfältsvägen och upp mot 111:an i Viken. I anslutning till bostäderna vill kommunen även placera en ny bensinmack.

Samrådstiden för förslaget till ny detaljplan gick ut i mitten av augusti och i sitt yttrande menar länsstyrelsen att kommunen inte visar att bebyggelsen har ett så starkt samhällsintresse som den måste ha, för att man ska få bygga på jordbruksmark.

”Planförslaget sker i konflikt med jordbruksmarken”, skriver man och uppmanar kommunen att belysa följderna i en miljökonsekvensbeskrivning. Där måste även en rad andra negativa konsekvenser för bland annat trafik, vattenfrågor, markföroreningar och påverkan på riksintresse utredas.

Idag jordbruksmark, i morgon bostäder och andra verksamheter. Bild: Höganäs kommun

Idag jordbruksmark, i morgon bostäder och andra verksamheter. Bild: Höganäs kommun

Riksintresset i det här fallet är Gamla Viken och länsstyrelsen skriver att all planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste utgå från de värdena – något som alltså saknas i planförslaget. I Vikens fall består riksintresset framför allt av den småskaliga bebyggelsen och kopplingarna till havet och jordbruksmarken.

Länsstyrelsen slår fast att kommunen måste beskriva hur förslaget tillgodoser riksintresset och hur man ska undvika att skada de värden som finns. Bland annat nämner man påverkan på siktlinjer och konsekvenser för landmärken.

”Framför allt får inte möjligheten att förstå och uppleva den riksintressanta kulturhistoriska utvecklingen av Viken, försvåras efter en omvandling av miljön”, skriver man.

Även bullret från trafiken på 111:an är ett problem, enligt länsstyrelsen. Trots att kommunen planerar en bullervall mot 111:an, menarman att det inte är tillräckligt och att bostäderna ändå kommer att utsättas för buller över riktvärdena.

Kritik riktas även mot den trafikutredning kommunen gjort. Man är överens om att trafiken kommer att öka och därför vill kommunen att påfarten från Karlfältsvägen byggs om. Men länsstyrelsen menar att det inte räcker och att det därför finns en ökad olycksrisk och att trafiksäkerheten äventyras.

I Niagarabäcken släpps det mesta av Vikens dagvatten ut. Foto: Höganäs kommun

I Niagarabäcken släpps det mesta av Vikens dagvatten ut. Foto: Höganäs kommun

Länsstyrelsen saknar även utredningar om vilken påverkan planförslaget får på miljökvalitetsnormerna för vatten. Man poängterar också att det är viktigt att planera för minskat bilberoende och menar att det finns en risk att förslaget kan påverka miljökvalitetsnormerna för luft på ett negativt sätt.

Om inte planförslaget omarbetas, hotar länsstyrelsen med att ingripa vid sin tillsyn, skriver enhetschef Kajsa Palo.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri