Kritik mot höga hus kommer från hela Viken

Det är inte bara boende i Gamla Viken som är motståndare till höga hus i byn. Nästan 40 procent av de vikenbor som skickat in kritiska synpunkter mot kommunens planer för potatisåkern bor i byns nyare delar, öster om Hälsingborgsvägen.

Kommunens senaste och tredje planförslag för potatisåkern i Viken. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Sammanlagt har det kommit in cirka 140 yttranden från privatpersoner och enbart två av dem är positiva till det aktuella förslaget. Alla andra tycker framför allt att den föreslagna bebyggelsen är för hög och genomgående förespråkas max två och en halv våning på husen.

Länsstyrelsen anser nu att riksintresset tillgodoses av de förändringar kommunen gjort sedan i somras. Dock villkorar man sitt godkännande och menar att sadeltak, med den taklutning som finns på skisserna i detaljplaneförslaget, är en förutsättning för att riksintresset ska kunna tillgodoses.

”Gestaltningen bör villkoras genom utformningsbestämmelser på plankartan”, skriver enhetschefen Kajsa Palo på länsstyrelsen.

Vy från Karlfältsvägen mot sydväst. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Normalt är enbart skrivningarna i detaljplaneförslag bindande, inte bilderna, vilket innebär att verkligheten kan komma att se helt annorlunda ut, jämfört med de skisser som medborgarna får ta del av i planhandlingarna. Det är ett faktum som också tas upp i vissa yttranden. En person skriver:

”För länsstyrelsen visar man vilseledande byggnationsskisser, som inte är representativa för de byggnader som detaljplanen kommer att medge, vilket är högre och större hus än på skisserna.”

Även en av de två positiva rösterna, är inne på samma spår som länsstyrelsen.

”Vår uppfattning är att det måste finnas garantier för att en ny bebyggelse i detta känsliga område ska vara väl anpassat till bebyggelsen i Gamla Viken. Kommunen måste utfästa sig att enbart bevilja byggnadslov för byggnation som motsvarar högt ställda krav på arkitektoniskt arbete och byggnadsmaterial.”

En annan person menar att kommunen redan aviserat sexvåningshus på den gamla Statoil-tomten – på andra sidan Karlfältsvägen, mitt emot potatisåkern – och undrar varför inte planen innefattar båda områdena.

Skiss över planerna för Statoil-tomten. Illustration: Sydväst Arkitektur och Landskap AB

”Det hade varit hederligare att göra en detaljplan som angav kommunens vision att bygga upp till sex våningar mitt i Viken. Anledningen till att man inte gör det är att man aldrig skulle få en sådan plan godkänd av länsstyrelsen.”

En person menar att Gustaf Wingårdh, moderat ordförande i byggnadsnämnden, på grund av jäv borde ha avstått från att fatta beslut i ärendet redan 2011, när planerna togs upp första gången.

”Wingårdh är nära vän med den ursprungliga exploatören för området och att han då inte bara röstat i ärendet utan även drivit frågan torde inte bara vara oetiskt utan även jäv.”

Flera personer hänvisar till de namninsamlingar som frivilliga genomfört vid två tillfällen, senast i somras när kommunens andra förslag presenterades. Då samlades drygt 1 800 namn in och närmare 97 procent ansåg att nya hus inte ska vara högre än två våningar.

Lena Thorsson och Tove Mauritzson har lagt ner mycket tid på att försöka förhindra höga hus i Viken.

Tove Mauritzon är en av dem som engagerat sig i frågan. I sitt yttrande skriver hon:

”Kommunen har valt att åsidosätta de åsikter medborgarna bidragit med och fortsatt arbeta med en detaljplan som innehåller höga våningshus.”

Hon menar att kritiserande vikenbor ofta beskrivs som bakåtsträvande och oinformerade, när protesterna i själva verket har stöd i kommunens egna mål att exploatera Viken på ett skonsamt sätt. Hon skriver:

”Frågan är varför kommunen inte själv tar hänsyn till sina egna formulerade mål för Viken, samt lyssnar på de kloka och utförliga synpunkter som medborgarna bidragit med?”

Gemensamt för samtliga yttranden är att alla i grunden är positiva till att det byggs hus på potatisåkern. Det man kritiserar är framför allt höjden och utformningen av bebyggelsen. Flera uppmuntrar kommunen att tänka om.

”Det är inte för sent att ändra ståndpunkt”, skriver en person i sitt yttrande. ”Jag vädjar till kommunen att dra tillbaka det nu aktuella förslaget och komma tillbaka med ett detaljplaneförslag där husen inte är högre än två våningar.”

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Striden fortsätter om potatisåkern

Namnunderskrifter för låga hus i Viken

Vikenborna mobiliserar igen

 

Spara