Krav på hearing om bolagiseringen

I vår hemkommun Höganäs vill man bolagisera delar av socialförvaltningen. Vi ser stora problem med insyn och rättssäkerhet för medborgarna, om det blir verklighet.

Väsbyhemmet drivs i kommunal regi idag. Foto: Höganäs kommun

Väsbyhemmet drivs i kommunal regi idag, men ska bolagiseras om kommunens planer blir verklighet. Foto: Höganäs kommun

Kommunen vill bolagisera allt under socialförvaltningen som inte är myndighetsutövning. Vi hyser allvarlig oro för vad det innebär för skattebetalarnas och kommuninvånarnas insyn i de tilltänkta bolagiserade verksamheterna. Vi undrar också hur rättssäkerhet, personalpolitik och eventuella underskott i tänkta verksamheter ska hanteras?

För kommunala bolag, som vid annan bolagsbildning, råder särskilda regler. Argumenten från kommunens företrädare är bland annat att genom momsavdrag få tillbaka redan inbetalda skattemedel.

Vi menar istället att bolagisering är en kortsiktig lösning på långsiktiga problem, som borde hanteras genom vanlig skattehöjning. Ett bolag innebär även ökad byråkrati, som i slutänden kanske inte alls är lönsam.

En del kommunala verksamheter passar bättre att drivas i bolagsform än andra. Dit hör dock inte de människovårdande sektorerna som bekostats och byggts upp av skattebetalarna i kommunen.

Kommunföreträdarna menar att det blir enklare för kommunens verksamheter att delta i upphandlingar på lika villkor, om verksamheten bedrivs i ett bolag. Men vad händer om kommunen behöver ytterligare medel för att finansiera kommunala verksamheter? Vilka förvaltningar står då på tur för att bolagiseras?

Det är en trend på många håll att tala om kommunen som en koncern och bolagsbildning ligger helt i fas med detta.

Vi är rädda att verksamheter, som i generationer byggts upp av och förvaltats av kommunen, ska säljas ut till den privata sektorn. Vilka garantier har vi som skattebetalare att vår gemensamma verksamhet inte säljs ut till privata vårdjättar, efter att bolagiseringen genomförts? Att privatisera är en betydligt enklare procedur efter bolagisering.

Enligt en undersökning genomförd av Aftonbladet/Inizio vill 74 procent av svenska folket begränsa vinster i välfärdsföretag. Trots detta förespråkar ett stort antal politiker mindre insyn, skatteplanering och bolagisering – med ökad risk för privatisering – av offentlig verksamhet.

Vi konstaterar att det finns flera saker som inte belysts tillräckligt och som kommuninvånarna i Höganäs bör få svar på. Det vore därför på sin plats att den politiska majoriteten i Höganäs kommun anordnar en offentlig hearing, innan beslut fattas i frågan.

Vi önskar också att kommunfullmäktige bordlägger beslutsprocessen tills hearingen är genomförd.

Maria Hagberg, fil mag i socialt arbete och författare, kommuninvånare i Höganäs
Kerstin Nilermark, arkitekt, samhällsplanerare, kommuninvånare i Höganäs
Kerstin Schultz, socionom och konfliktforskare, kommuninvånare i Höganäs