Krapperup överklagar igen

Länsstyrelsen fattade samma beslut som kommunen – Krapperupsstiftelsen får inte riva två fastigheter i Kullabygden. Men stiftelsen står fast vid sin inställning och överklagar beslutet.

Gården ligger på vägen ner mot Vattenmöllan, mellan Krapperup och Mölle. Foto: Lasse Olsson

Gården ligger på vägen ner mot Vattenmöllan, mellan Krapperup och Mölle. Foto: Lasse Olsson

I våras skrev Fyren om de båda fastigheterna – den ena vid Vattenmöllan mellan Krapperup och Mölle, den andra i Bränneslyckan, mellan Mölle och Brunnby. Stiftelsen ansökte om rivningslov för båda och fick ett klart nej från byggnadsnämnden. Nu säger alltså även länsstyrelsen tydligt nej till rivning och ärendet går vidare till mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att överklaga beslutet, säger Johan Sjövall, fastighetsansvarig på Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Att renovera de här husen innebär en helt orimlig kostnad, som inte är försvarbar. Vi måste ha hus som håller en minimistandard för att kunna hyra ut dem – och som jag ser det är det osannolikt att det överhuvudtaget skulle vara möjligt i det här fallet.

Johan Sjövall menar att husen har en så ålderdomlig disposition av bostadsytorna, att det inte går att renovera husen för att få en så modern standard att någon skulle vilja hyra dem.

– Våra hyresgäster vill ha det bekvämare idag än förr och för oss är det hela tiden en avvägning mellan att behålla byggnaderna genuina och samtidigt tillfredsställa hyresgästernas krav. Men vi är väldigt medvetna om vilken betydelse våra fastigheter har för Kullabygden och anstränger oss för att bevara det stora flertalet.

I sitt beslut skriver länsstyrelsen att de båda fastigheterna ligger i område med riksintresse för kulturmiljövård, att de är väl synliga i landskapet och kulturhistoriskt värdefulla. Man anser att det allmänna intresset att bevara husen väger tyngre än stiftelsens intresse att få riva dem. Johan Sjövall menar att stiftelsen tar ett stort ansvar, men att det i just de här två fallen inte går att göra mer än man gjort.

– Vi vill inte slänga pengar i sjön och ingen vill ha hus som står tomma, för att ingen vill bo i dem. Det vore en katastrof för alla i en så attraktiv miljö som Kullabygden. Alla byggnader har en bortre gräns och de här två husen var säkert aldrig avsedda att stå hur länge som helst.

Det kan dröja månader innan mark- och miljödomstolen kommer med sitt beslut och under tiden lär de två husen förfalla ännu mer.

– Om vi måste, får vi väl göra något åt underhållet, säger Johan Sjövall. Men inte mer än nödvändigt.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Hård kritik mot Krapperup