Irriterad stämning på fullmäktigemöte

Gustaf Wingårdh, byggnadsnämndens och kommunfullmäktiges moderate ordförande, ville på torsdagens fullmäktigemöte varken debattera statistik eller avvikelser i bygglovsprocessen med Göran Lock, MP.

Miljöpartiets språkrör fick svar på sin interpellation om rutiner, planavvikelser och kulturhistoriska bedömningar, men sedan var inte Gustaf Wingårdh intresserad av ytterligare diskussion. Den tillfälligt tjänstgörande ordföranden Pia Möller, M, påpekade upprepade gånger att Göran Lock skulle hålla sig till de tre frågorna i interpellationen.

– En enig byggnadsnämnd anser inte att kommunen gång på gång brister i att underrätta sakägare och grannar, förklarade Gustaf Wingårdh. Vissa kvalitetsbrister i handläggningen har dock konstaterats, men det har åtgärdats med nya rutiner.

På frågan om varför det så ofta blir diskussion kring vad som betraktas som en godtagbar avvikelse från planen, menade Gustaf Wingårdh att tolkning av detaljplanen inte är en exakt vetenskap.

– Prövningen ska i första hand göras mot syftet med planen och sedan är det framför allt praxis som bestämmer vad som är en godtagbar avvikelse, sade han.

Efter Gustaf Wingårdhs svar på frågorna i interpellationen fortsatte Göran Lock med en presentation av byggnadsnämndens interna granskning av den egna verksamheten sedan 2013. Både den och kommunrevisorernas granskning visar på upprepade brister i handläggningen. Göran Lock frågade vad byggnadsnämnden gjort för att åtgärda bristerna.

– Vad har ni gjort sedan 2013? Exakt samma brister och avvikelser återkommer både 2014 och 2015. Vilka mål har ni och hur mäter ni att målen blir uppfyllda?

I måndags beslöt kommunrevisorerna att man med start i december ännu en gång ska granska bygglovsprocessen i Höganäs. Resultatet presenteras i februari.

– Bristerna i byggnadsnämnden har pågått under lång tid, sade Göran Lock. Det finns en osund kultur i nämnden, som bland annat visat sig i hanteringen av Blossalyckan i Arild, men även i de två aktuella ärendena i Nyhamnsläge och Arild.

Gustaf Wingårdh menade att det omdiskuterade bygglovsärendet i Arild, som Fyren tagit upp i flera artiklar, framför allt handlar om en infekterad släktfejd.

– Samtliga överklagade ärenden har avvisats av alla instanser, utom en liten del som handlar om en mindre förlängning av byggytan. Detta ärende har fått väldigt stora proportioner och kostat kopiöst mycket pengar, slog han fast.

Det lilla ärende Gustaf Wingårdh relaterar till, har föranlett länsstyrelsen att fatta ett mycket ovanligt beslut om inhibition, i avvaktan på den slutgiltiga bedömningen.

Göran Lock försökte även redovisa den statistik från Länsstyrelsen som Fyren också skrivit om, men blev tillrättavisad av ordföranden för att avvika från ämnet.

– Det här är allvarliga brister och Höganäs sticker ut som den kommun som får flest återremitterande ärenden från Länsstyrelsen. Det här är tredje gången jag tar upp den här frågan i fullmäktige och jag kommer inte att ge mig, trots att Gustaf Wingårdh inte vill bemöta kritiken nu.

Även Lennart Nilsson, S, gick upp i talarstolen för att försöka få till stånd en debatt om byggnadsnämndens arbete och rutiner.

– Jag känner en viss oro för hur de här frågorna hanteras av byggnadsnämnden, sade han. Det har blivit många svarta rubriker i media på senare tid och det är lätt att invånarna uppfattar det som att mycket är fel i handläggningen. Jag undrar på vilket sätt detta stärker Höganäs varumärke?

Gustaf Wingårdh å sin sida menade att byggnadsnämnden i mer eller mindre samtliga ärenden är helt överens och att de socialdemokratiska ledamöterna i princip aldrig driver en egen linje.

– Vi har ett mycket bra samarbete över partigränserna och jag uppmanar även Göran Lock att samarbeta mera, istället för att bara söka fel i allt vi gör.

Miljöpartiets språkrör avslutade med att säga att alla överklagade och återremitterade ärenden kostar kommunen onödigt mycket pengar och även innebär att andra bygglov blir försenade.

– Det politiska ansvaret faller tungt på byggnadsnämndens ordförande.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Styr lagboken eller politikerna?
Arildsbygget fortsätter och utökas
Glasklar grundlag följs inte av kommunen
Hård kritik mot bygglovshantering
Nu väntar Bertil på politikerna
Bertil hoppas på nytt överklagande
Myndighetsutövning med gummiband
Äganderätt mot kulturarv