Hon vill utveckla kulturarvet

En levande kulturmiljö ska inte bara bevaras, utan även utvecklas för att kunna fungera på nya sätt i framtiden. Så ser Desiré Stegersjö, Höganäs nya projektanställda antikvarie, på kulturarvet i Kullabygden.

Desiré Stegersjö, ny antikvarie i Höganäs.

Desiré Stegersjö, ny antikvarie i Höganäs.

– Det finns väldigt många kvaliteter i Kullabygden, säger hon. Det är ett stort spann av olika miljöer, som alla berättar sin unika historia – från de pittoreska byarna, som Arild och gamla Viken, till bruksorten Höganäs.

Efter att Henrik Ranby i våras lämnade sin tjänst som stadsantikvarie, har kommunen varit utan antikvarisk kompetens. Kommunledningen har inte sett det som ett problem, utan hänvisat till stadsarkitekt Sverker Tingdal och sagt att man kan hyra in expertis från andra kommuner om det skulle behövas.

Kritiken har dock varit hård från andra håll – bland annat har Henrik Ranby och förre samhällsbyggnadschefen Kerstin Nilermark i en skrivelse till länsstyrelsen uttryckt stor oro för hur skyddet av kulturmiljön i kommunen ska kunna upprätthållas utan en antikvarie. De begär att länsstyrelsen genomför en tillsyn av kulturmiljövärdena i Höganäs och beskriver bygglovshanteringen i kommunen som laglös.

Torsten Rosin, Höganäs samhällsbyggnadschef, vänder sig mot den kritiska beskrivningen av hur kommunen hanterar de antikvariska frågorna och poängterar att man aldrig kan åsidosätta lagstiftarnas krav.

– Att personer i den kommunala organisationen slutar innebär inte att de frågor personerna haft på sitt bord negligeras eller sopas under mattan, säger han. Det gäller för såväl de antikvariska frågorna, som för vilka andra frågor som helst. Att vi nu knutit Desiré till oss under nästan två år innebär naturligtvis att hela förvaltningen får en mycket god antikvarisk resurs knuten till sig.

Kommunen har beslutat att stadsplaneavdelningen ska ta fram en ny kulturmiljöplan och det är därför Desiré Stegersjö nu projektanställts. Hon och Sverker Tingdal är ansvariga för den nya planen, som ska inventera kulturmiljöerna i kommunen.

– Vår förhoppning är att den nya planen ska vara tydligare och mer specifik än den gamla, för att kunna fungera som ett konkret stöd vid bygglovs- och stadsplanearbetet i kommunen, säger Desiré Stegersjö.

Projektanställningen delas lika mellan planarbetet och vanliga bygglovsärenden. Desiré Stegersjö är inte bara utbildad bebyggelseantikvarie, utan även bygglovshandläggare. Under den senare utbildningen gjorde hon sin praktik i Höganäs och känner därför till kommunen sedan tidigare. Under uppväxten bodde hon även i Viken under några år.

– Höganäs är en spännande kommun som utvecklas och förändras, säger hon. Jag ville gärna tillbaka hit och ser fram emot arbetet med den nya kulturmiljöplanen. För mig är det viktigt att kulturarvet blir en naturlig del av hela miljön och därigenom en integrerad del av samhällsutvecklingen.

– Visst finns det en konflikt mellan kulturmiljön – som är till för alla – och den privata äganderätten, fortsätter hon. Motsättningarna finns, men de måste inte stå i konflikt till varandra.

Desiré Stegersjö menar att de miljöer som överlever är de som har ett syfte och verkligen används. Hon är inte intresserad av att skapa muséer runt om i bygden, utan vill att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla och förbli levande, både nu och i framtiden.

– En viktig fråga för dagens antikvarier är alla kyrkor som finns i Sverige. Få av dem används på samma sätt idag som förr och då är det spännande att hitta andra användningsområden för dem. I Europa är det många kyrkor som gjorts om till bland annat museum, konsertlokaler och bibliotek och i Göteborg har en kyrka blivit förskola.

Den rådgivning till fastighetsägare, byggföretag och arkitekter, som Henrik Ranby ägnade en tredjedel av sin tid åt, finns inte med bland Desiré Stegersjös arbetsuppgifter. Nu står kulturmiljöplanen i fokus, men i det arbetet vill Desiré även ha en dialog med invånarna i kommunen.

– Man måste vara öppen och verkligen lyssna på människor, säger hon. Jag är inte här för min egen skull, utan för alla andra. Som bygglovshandläggare med antikvarisk kompetens kommer jag in tidigt i processen, vilket alltid är en fördel.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri