Hjortstugan hade kunnat räddas

Varje år besöks Kullaberg av 500 000 personer. Det är inte för inte. Kullaberg är en mycket attraktiv natur- och kulturmiljö som staten klassat som riksintresse. Ändå verkar rivningen av Hjortstugorna på Kullaberg inte gå att hejda. Det är en stor skandal som inte hade varit nödvändig.

Hjortstugan snart borta för alltid. Foto: Frederic Täckström

I den omsorgsfulla kulturmiljöinventering som gjordes av en konsult 2012 tillmättes Hjortstugans boningslänga, tillsammans med gamla Kullagården, det högsta kulturhistoriska värdet (omistlig respektive oersättlig).

Men det räcker inte att bara inventera. För att verkligen skydda byggnaderna måste de omfattas av föreskrifter i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det är kommunens ansvar att ta fram sådana. Föreskrifterna kan vara i form av varsamhets- eller skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Utan föreskrifter är det i princip fritt fram att riva även byggnader som är klassade som omistliga, vilket nu tyvärr sker med Hjortstugorna.

Miljöpartiet har genom åren påtalat och arbetat för att hela Kullaberg måste planläggas, för att därigenom långsiktigt skydda bebyggelsen.

2015 ställde vi en interpellation till kommunalrådet. Huvudbudskapet i dennes svar var att tyngdpunkten låg på att ta fram detaljplaner för nyexploatering. Bevarandeplaner fick komma på sikt. Sedan hände ingenting. I våras lämnade vi därför in en motion om att planläggning av Kullaberg måste påbörjas omgående. Vi såg hotet. Den motionen är fortfarande obesvarad.

Det måste vara uppenbart för alla att stora kulturvärden står på spel om kommunen fortsatt brister i sitt ansvar att värna våra kulturmiljöer. Och även Krapperup river mycket skyddsvärda byggnader.

Vi som lever här i Höganäs uppskattar vårt Kullaberg. Dessutom är våra natur- och kulturvärden en viktig del i dragningskraften när det gäller turism och inflyttning. Något som Alliansen säger sig arbeta för.

I ett hållbart Höganäs värnar vi självklart vårt kulturarv.

Göran Lock
Barbro Stigsdotter

Språkrör för Miljöpartiet i Höganäs