Hjälpen som bara försvann

I entrén till vårdcentralen Delfinen sitter en affisch om att man kan få hjälp av personligt ombud, men det kan man inte längre. Under knappt ett år prövade Höganäs socialpolitiker att finansiera ett personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar, men nu släcker man ner verksamheten innan den ens hunnit utvärderas.

PO

– Vi är besvikna och förundrade över beslutet, skriver Camilla Heander och Bengt Silfverstrand, på uppdrag av Funktionshinderrådet, som idag kräver att socialnämnden omprövar nerläggningen.

Det var brukarföreningarna bakom rådet som ville ha igång verksamheten med personligt ombud och kommunen skrev avtal med den ideella och fristående föreningen PO Skåne om att inrätta en tjänst som personligt ombud.

Tjänsten blev 25% av en heltid och startades i april i fjor med syftet att ge hjälp och stöd för personer över 18 år, som har någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Men vid senaste mötet med socialnämnden beslöt politikerna att tvärt lägga ner verksamheten istället för att förlänga avtalet två år.

– Vi var inte nöjda, vi kom fram till att detta klarar vi bättre själva inom vår omsorgsorganisation, säger tf ordförande i socialnämnden, Mufida Dizdar (M).

Men bakom beslutet kan man ana en viss villrådighet. Både nämndens arbetsutskott och socialförvaltningens topptjänstemän ville förlänga avtalet med PO Skåne till december 2018.

Socialchefen Andrea Danielsson och chefen för individ- och familjeomsorgen Anita Bengtsson, skriver att verksamheten med personligt ombud är under uppbyggnad och det bedöms angeläget att nå personer med psykiska funktionsnedsättningar.

– Det handlar om att nå de personer som inte ordinarie verksamheten lyckas få kontakt med, skriver tjänstemännen.

Ombudets roll är att vara ett stöd för den enskilde, men också hjälpa till att förmedla kontakt med andra instanser för stöd och hjälp, till exempel ekonomiskt bistånd eller psykiatrin. Det personliga ombudet ska också observera och påtala systembrister i kommunen.

ladda ned

Under uppstartåret har ombudet hunnit hjälpa fem personer att etablera och stödja kontakt med myndighet, stöd och hjälp i övrigt, bostadssituation, ekonomi och anhörigstöd.

– Det är för lite och vi tycker inte att en utomstående organisation ska sköta det här. Det kanske passar i en större kommun, men i vår lilla kommun har vi kunskap om varandra och ett kontaktnät, så att vi ska kunna klara det här inom vår egen organisation, säger Mufida Dizdur, moderatpolitiker i socialnämnden, till nättidningen Fyren.

Kommunens nettokostnad för ombudet har varit 120 000 kronor på ett år. Tolv kommuner anlitar PO Skåne – däribland Ängelholm, Helsingborg, Bjuv och Åstorp.

– Vi tror vi kan hitta en egen bättre form med uppsökande verksamhet för de här människorna, men vi ska ändå ta åt oss uppgifterna i Kommunala Funktionshinderrådets skrivelse, säger Mufida Dizdur.

Camilla Heander och Bengt Silfverstrand skriver:

– Den psykiska ohälsan i samhället har ökat och nämndens beslut går stick i stäv med den regionala sjukvårdens intentioner när det gäller psykiatrin.

– Att det personliga ombudet bara kunnat bistå en handfull klienter, beror naturligtvis dels på att tjänsten begränsats till 25% och dels på att ombudet också bedrivit uppsökande verksamhet. Det finns ett antal personer som “står på “väntelista” för att få hjälp av ombudet. Många i behov av hjälp har inget förtroende för myndigheter och kommer erfarenhetsmässigt aldrig att söka hjälp i öppenvården.

Lasse Olsson

Lasse Olsson