Har vi råd att inte ta råd?

Vem vill inte ha goda råd? Säkert de stackare som får sina bygglov hävda i alla fall. Nu tänker jag speciellt på några uppmärksammade fall inom riksintresseområde för kulturmiljö i Höganäs kommun. Om bygglovets hävande beror på hanteringsfel av kommunen är det byggnadsnämnden som behöver råd och riktlinjer. Men hur skulle jag själv klara av att till exempel bygga till vårt hus?

Arild, en av Kullabygdens kulturmiljöer med riksintresse. Foto: Kerstin Nilermark

Arild, en av Kullabygdens många kulturmiljöer med riksintresse. Foto: Kerstin Nilermark

För några av kommunens riksintresseområden, med avseende på kulturmiljö, finns vad man kan kalla bevarandeplaner. Det innebär att detaljplaner upprättats med särskild hänsyn till just kulturmiljön. Ofta är dessa planer ganska detaljerade. Författaren har försökt förutse alla tänkbara hot mot kulturmiljövärden, vilket naturligtvis är en omöjlighet.

Därför behöver jag konsultera någon som är kunnig i kulturmiljöfrågor och plan- och bygglagen (PBL) – innan tanken på att bygga blir ett projekt. Dialogen måste föras tidigt, innan jag lagt pengar på konsulter, eller kanske fastnat i ett önsketänkande. För vem har råd att göra om samma projekt flera gånger? För att goda råd saknats?

Frågor som jag har med mig till kommunen är kanske vilka material jag ska använda och hur nära tomtgräns jag får bygga, om jag till exempel tänker inreda gästrum i uthuset. Och jag måste få förklarat varför det är känsligt att inreda bostadsrum i ett uthus. Annars tror jag kanske mer på mina egna idéer än tråkiga planbestämmelser. För det vet jag ju; ingen är nöjd med planbestämmelserna. Alla vill göra enligt eget gottfinnande! Men det är inte lika roligt när grannen vill göra som bara han vill…

Därför underlättar detaljplaner. Vid upprättande av en detaljplan förs dialog med alla inom ett planområde och grannar får tycka till om allt. När detaljplanen är klar och har vunnit laga kraft, bör den ge möjligheter som är både realistiska och genomförbara med kort varsel. Alla ska veta vad man har att vänta.

Under arbetet med en ny detaljplan kan alla komma med synpunkter. Illustration: Chris Bergendorff

Under arbetet med en ny detaljplan kan alla komma med synpunkter. Illustration: Chris Bergendorff

När jag vill bygga till behöver jag bara informera grannen om att nu sätter vi igång. Men om jag skulle vilja göra något som avviker mot detaljplanen måste i princip planarbetet göras om, vilket bland annat innebär att grannen får möjlighet att komma med synpunkter igen. Vi följer ju inte längre den tidigare överenskommelsen – detaljplanen som vunnit laga kraft.

I Höganäs kommun omfattas hela Arild, Svanshall, Skäret och gamla Viken, samt mindre områden i Höganäs, av bevarandeplaner. Det finns också områden av riksintresse för kulturmiljö som inte omfattas av bevarandeplaner, utan bara gamla detaljplaner. Det gäller i flera större områden i Höganäs – men framför allt i Nyhamnsläge och Mölle.

Om det är svårt att klara sig utan goda råd inom områden med bevarandeplaner, så är det nästan omöjligt där detaljplanerna är gamla och varken hanterar riksintresse eller kulturmiljövärde. Här lämnas man åt en godtycklig hantering i kommunen, om man inte har lyckan att få kontakt med kulturmiljöexpertis.

Kommunen hade fram till sommaren 2014 en kommunantikvarie som uträttade storartat arbete – ett arbete som behöver fortsätta och följas upp.

Nu menar kommunchefen att det inte finns underlag för en antikvarie. Istället anställs en bygglovshandläggare med antikvarisk utbildning. Förhoppningsvis får vi då en efterlängtad tulipanaros!

Men risken är överhängande att bygglovshantering får företräde och rådgivning blir en mindre del av tjänsten. Dessutom ska en ny kulturmiljöplan utarbetas och i det arbetet bör också kommunens antikvariska expert införlivas, för att få kontinuitet i kulturmiljöarbetet.

Det finns otal exempel från andra kommuner där man arbetat förebyggande med kulturmiljön och tagit fram riktlinjer och vägledningar, i form av tidiga råd. Stadsmiljöprogram kan i viss mån ge en vink om utformning i kulturmiljöområden.

Men det absolut viktigaste uppdraget borde vara att ta fram bevarandeplan för främst Mölle, men även resterande delar av Höganäs och Nyhamnsläge. Hur många år har vi väntat på ny detaljplan för Mölle? Sedan länsstyrelsens tillsyn 2008. Så nog finns det underlag i många år framåt för en heltidsanställd antikvarie!

Utan aktuella detaljplaner där kulturmiljövärden uppmärksammas, blir bygglovshanteringen osäker och prövningen upplevs som subjektiv av den enskilde medborgaren. Utan möjlighet till rådgivning från kulturmiljöexpertis i tidiga skeden, även inom bevarandeplan, balanserar jag som kommuninvånare på osäker grund fram till bygglovsprövningen. Goda råd är inte dyra…

Har kommunen, kommunchefen och samhällsbyggnadschefen råd att inte arbeta förebyggande med kommunens resurser? Har vi som medborgare råd att vara utan en antikvaries rådgivning?

Kerstin Nilermark

Läs även:

Arildsbygget fortsätter och utökas
Glasklar grundlag följs inte av kommunen
Hård kritik mot bygglovshantering
Bertil hoppas på nytt överklagande
“Katastrof utan antikvarie”
“Laglös bygglovshantering”
Myndighetsutövning med gummiband
Äganderätt mot kulturarv
Hon vill utveckla kulturarvet

Tillbaka till nyhetsflödet