Hamnen kraftigt förorenad

Inre hamnen i Höganäs Foto Lasse Olsson

Den lilla inre hamnen i Höganäs småbåtshamn är kraftigt förorenad av miljögifter från båtarnas bottenfärger, och nu vill Höganäs Båtsällskap göra något åt saken. Föreningen har begärt samråd med länsstyrelsen och får draghjälp av kommunens tekniska förvaltning.

Det handlar om tennföreningen tetrabutyltenn TBT som numera är förbjuden att använda, men som finns lagrad ett stycke ner i bottensedimentet i den inre hamnen.

– Vi har mätt både i ytskiktet och en halvmeter ner i dyn och det är alldeles för höga halter, säger Jan Malmberg i båtsällskapets styrelse.

Båtsällskapet har låtit ett laboratorium ta prover i den äldsta och inre delen av hamnen och resultatet blev förskräckande.

Man fann 400 mikrogram TBT per kilo torrsubstans i bottensedimentet och det är ungefär 200 gånger över det europeiska gränsvärdet som ligger på 2 mikrogram.

Det är vanligt med höga halter av TBT i småbåtshamnar. I Torekov är halterna ännu högre, liksom i Svanemöllehavn och Skovshoved på danska sidan.

– Men vi vill agera nu för att få bort gifterna en gång för alla för att få hamnen ren och trivsam, säger Jan Malmberg.

Sedan åtskilliga år används betydligt mindre giftiga bottenfärger. Det här är gamla försyndelser ända sedan skuttiden då man också använde t ex blymönja.

Hamnen inramas av kajer som riskerar rasa. Foto Lasse Olsson

Det är inte klarlagt hur tennföreningen TBT påverkar människor, men när det gäller snäckor ger så låga halter som 0,2 mikrogram missbildningar på snäckornas könsorgan.

TBT har varit förbjudet för bottenfärger sedan 1989 för båtar under 25 meter.

Inre hamnen har inte blivit muddrad på många år och normalstora båtar kan inte gå in särskilt långt. Bara små båtar kan beredas plats i innerhamnen, skriver båtsällskapet till länsstyrelsen. Bara vid kranen är det någorlunda djupt.

-Inre hamnen är gammal och vi är rädda att de gjutna kajerna inte håller, utan rasar om vi muddrar bort bottendyn, säger Jan Malmberg.

Laboratorieproverna visar att bottensedimentet också innehåller relativt höga halter av tungmetaller som koppar, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel zink och kvicksilver.

Lasse Olsson