Fyrtio yttrade sig om Potatisåkern

Hallplatsomradet

Hållplatsområdet på gamla bensinmackstomten, enligt Sydväst Arkitektur och Landskap AB från visionsutställningen.

Uppemot fyrtio yttranden om detaljplanen för Potatisåkern i Viken har kommit in och inte oväntat reagerar de flesta mot bygghöjden på 4,5 våningar. I övrigt är det trafiken t ex kring Karlfältsvägen vikenborna har synpunkter på.

De närmaste veckorna ska kommunen sammanställa de många yttrandena. Fyren har redan läst och räknat. 24 yttranden är helt klart emot att planen som nu är på samråd föreslår en möjlig bygghöjd på 4,5 våningar. Bara ett fåtal ger tvärtom klartecken för bygghöjden.

– Fast det är fel att lägga flerfamiljshuset som en mur längs Helsinborgsvägen, tycker en av dem.

– Stå på er politiker och tjänstemän, tycker en annan hoppas att ni har kraft och mod att genomföra trots motståndet i Viken.

Också den stora namninsamlingen finns med bland yttrandena. Där svarade 1744 vikenbor ja till frågan om de anser att kommande bostadsbebyggelse ska hållas till 2 våningar. 63 svarade nej på frågan.

Flera vikenbor tog tillfället i akt att formulera sig något längre i skrift. Och där påpekar man att höjden strider mot vad politikerna sa så sent som 2008 i översiktsplanen, nämligen att ”Vikens by och fiskelägeskänsla är viktig att behålla. Det finns en önskan att bygga hus som är högre än 2 våningar, bl a för att få utsikt, men risken är då att Viken får karaktären av ett förortssamhälle och förlorar sin attraktivitet.”

Någon går så långt att man uppmanar kommunen dra tillbaka planen och istället sammanfoga den med planen för Viken centrum, dvs hållplatscentrum.

Under samrådstiden har byggföretaget Veidekke annonserat ut lägenheter på attraktiva Potatisåkern och detta har fåtten del att tro att kommunen i hemlighet redan har gjort upp med byggföretaget.

– Så är det inte, vi har inget exploateringsavtal, det ska tas fram efter samrådet, säger kommunens exploateringsansvarige Per Ragvald.

I flera yttranden tas trafikföringen upp, det gör också Trafikverket som uppmanar kommunen att lösa problemen i den problematiska korsningen Karlfältssvägen och nya väg 111.

Kommunens miljöavdelning påpekar att det saknas uppgifter om bullernivåer vid uteplatser och att hästhållning och växthusodling i närheten kan anses störande i framtiden. Man undrar också vilken påverkan bygget kan få på beståndet av laxfisken öring i Niagarabäcken.

En rad av yttranden är rena synpunkter på handläggningen och i några fall handlar det om hotfulla skrivelser bl a riktade direkt till kommunstyrelsens ordförande till vilket en anonym skriver ”Nu är kriget igång. Välkommen till din värsta mardröm.”

Mats1967Andra är välformulerade och ger förslag på hur kommunen bör göra för att säkra cykelvägar, att en ökning av invånarantalet drar med sig servicebehov t ex barnvårdscentral och distriktssköterska, som fanns i Viken tidigare.

– Skippa bostäder på gamla bensinstationstomten och bygg istället spännande ”hoddor” för att knyta an till fiskeläget, först då kan vi tala om en verklig entré, och det ska va byggnader som bryter av mot den allt för likriktade bebyggelsen som hittills dominerat utbyggnaden i byn, skriver en av vikenborna.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

https://nattidningenfyren.se/namnunderskrifter-for-laga-hus-i-viken/7

https://nattidningenfyren.se/category/debatt/