Fullmäktigemöte utan dialog & debatt

Stadsantikvarien tillsattes genom beslut i kommunfullmäktige. Kan det då vara upp till en tjänsteman att fatta beslut om att ta bort tjänsten?

På torsdagens kommunfullmäktigemöte behandlades en interpellation från Miljöpartiet om säkrandet av viktiga kulturmiljöer. Göran Lock gick upp i talarstolen tre gånger under mötet och ställde direkta frågor till Péter Kovács utan att få ett endaste genmäle eller svar. En av Göran Locks frågor gällde just motivet till att ta bort tjänsten som kommunantikvarie. Och ifall det kommunfullmäktige beslutat om, verkligen kan upphävas av en tjänsteman?

Men hans frågor möttes med tystnad och beslutet fattades med hänvisning till det skriftliga svaret på interpellationen, som delades ut på mötet. Det inträffade får Göran Lock att fundera över meningen att sitta i fullmäktige – om en interpellation inte leder till dialog eller debatt.
– Då kan man ju lika gärna posta svaret, säger han.

Revisorernas granskning av den kommunala verksamheten (intern kontroll) stod också på dagordningen. De två myndighetsnämnderna byggnadsnämnden och miljötillsynsnämnden har båda gett sig själv gröna diamanter på alla områden i de egna utvärderingarna. Man anser alltså att man är nöjd med den egna verksamheten. Revisorerna hade däremot gett nämnderna ett flertal röda symboler, vilket innebär att det finns brister och kritik mot hur verksamheten sköts.

Miljötillsynsnämndens ordförande Daniel Svensson redovisade förbättringar och menade att man har ambitionen att nästa år endast få gröna diamanter av revisorerna. Byggnadsnämndens ordförande tillika ordförande i fullmäktige Gustaf Wingårdh, gjorde inget försök att förklara de brister som revisorernas funnit i byggnadsnämndens verksamhet.

Även i de andra nämnderna och i kommunstyrelsen har revisionen funnit en del brister och gett förslag till förändringar.

På mötet behandlades också årsbokslutet för 2014 med 13,4 miljoner i överskott, som Fyren skrev om i förra veckan.

Kestin Schultz

Kestin Schultz