Fred på jorden

Låt mig återkomma till kommunens handlingsprogram för 2015 – 2018. Jag menade tidigare här i Fyren att programmet är fullt av floskler och därför till begränsad nytta. För att vara ett riktigt styrdokument måste det innehålla kvantifierbara mål eller åtminstone prioriterade mål. Det är totalt meningslöst att till exempel hävda att i Höganäs ska ”barns och elevers lärande vara i fokus”, som man gör i sitt framtidsprogram. Vem kan säga emot?

Jag fick visst medhåll av Kommunstyrelsens ordförande, som under kommunfullmäktigemötet senast menade att om man studerade allianspartiernas lokala handlingsprogram, skulle det stå klart för alla och envar vad kommunen avser att åstadkomma. Där skulle preciseringar och målformuleringar finnas.

Ska man behöva göra det? Gå igenom alla partiers program för att bli klok på ett så viktigt dokument? Vem gör det? Inte många, och det visste nog Péter Kovács. Tämligen riskfritt! Men en regnig söndag gjorde jag just det – kanske, kanske skulle jag finna klarhet.

Jag valde ut partiernas och kommunprogrammets skolpolitik som exempel och fann att Moderaternas preciserade och glasklara skolpolitik inleds med:

”Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi moderater vill att alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt att varje elev ska ha arbetsro och känna sig trygg.”

Kristdemokraternas samlade skolpolitik består av följande konkreta mål:

”Det är viktigt att personalen i förskolan och lärarna i våra skolor inte har för mycket administrativa arbetsuppgifter… Fler vuxna i skolan, utanför klassrummen.”

Folkpartiet menar insiktsfullt att:

”I Folkpartiets Höganäs ska det finnas utrymme, tid och plats för alla barn och elever att utvecklas i sin egen takt. Det ska finnas utmaningar till den som vill mer och stöd till den som behöver. Alla elever ska behandlas som de unika individer de är.”

Några konkreta punkter finns faktiskt i Folkpartiets program, till exempel rätt till skolskjuts oavsett skola och att Kullagymnasiets lokaler skall rustas upp.

Centerpartiets tydliga skolpolitik ser ungefär likadan ut:

”Centerpartiet fortsätter att utveckla F-9 skolan och den kommunala gymnasieskolan. Vårt arbete ska stimulera den initiativkraft och skaparförmåga som finns hos lärare, elever och föräldrar. Vi möjliggör också lärarnas kompetens- och specialutbildning.”

Ingen klarhet i partiprogrammen heller alltså. Självklarheter och floskler. Fast hur de politiska partierna väljer att skriva sina program har jag normalt inga åsikter om.

Partiprogrammen mixas alltså sedan ned till kommunens handlingsprogram som inte ser tydligare ut. Vad menas till exempel med att man ska arbeta för ”mindre barngrupper i förskolan”? Hur små är grupperna nu? (Eller menar man möjligen barnen?) Hur små grupper är önskvärt?

Jag gjorde som du sa Péter Kovács, men blev inte klokare. Vad vill kommunen med sitt program? Det duger inte att säga att man arbetar för en massa bra saker, att slänga in allt bra man kan tänka sig – för att det ser bra ut. Det är att göra det allt för lätt för sig.

Om tanken dessutom är att ha ett handlingsprogram (med 70-talet punkter) som ett styrdokument (vilket jag förmodar) är arbetet helt meningslöst. Fast ett otydligt dokument är ju svårare att följa upp…

– Med detta nya handlingsprogram har vi valt ut prioriterade områden för de kommande fyra åren, säger Péter Kovács på kommunens hemsida. Men den gubben gick inte! Heller!

Mina tankar går till de gamla skönhetstävlingarna där ”misskandidaterna” tillfrågades vad de vill med framtiden; Bäst att ta i så att man inte missar något, verkade de flesta tycka. Men särskilt vinnande var ju inte svaret om önskad fred på jorden.

Peter Kinch

Läs Kommunens handlingsprogram

Läs Handlingsplan utan förpliktelse