Flera steg framåt i Viken

Ibland känns det som om planering och utveckling tar ett steg fram och flera steg bak. Det kan bero på stora opinioner mot utbyggnad, dålig förankring och inte minst dålig analys av förändringsbehovet. Nu visar Höganäs kommun ett väl avvägt förslag för området kring ”Hållplatsläget Vikens Centrum”, även kallat ”Entré Viken”.

Entré VIken, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Entré VIken, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Området är beläget kring korsningen Karlfältsvägen/Höganäsvägen, där butik och bensinstation länge funnits, mitt emellan gamla och nyare Viken. Eftersom macken lagts ner och Viken växt alltmer, finns ett behov av omgestaltning av området.

Det är nu flera år sedan kommunstyrelsens planutskott tog ett beslut, om att bebyggelse på den del som kallas Potatisåkern, skulle vara upp till sex våningar hög. Beslutet var inte underbyggt i det förslagsmaterial som redovisades av tjänstemännen, utan var ett politiskt beslut. De höga husen blev mycket kritiserade.

Bakslaget, som ”höghusförslaget” ledde till, fick till följd ett att omfattande förankringsarbete startade i Viken, med utställningar, samtal och utökad medborgardialog. Tre arkitektkontor visade idéer, som dagens förslagsställare Sydväst förvaltat.

En del av den utökade medborgardialogen var workshop med berörda fastighetsägare. En regntung försommardag 2013 vandrade man tillsammans ut i området. Flera stopp gjordes för kommentarer. Det blev uppenbart för alla, att även om sexvåningshusen inte var accepterade, så fanns det oerhört mycket att åtgärda – och inte bara problem utan också stora möjligheter, som fastighetsägarna började formulera.

Promenad genom Viken sommaren 2013.

Promenad genom Viken sommaren 2013.

Närmiljön skrek på hjälp, kan man nog sammanfatta intrycken från promenaden. Och därmed hade något viktigt uppnåtts; ett gemensamt avstamp mot förändring! Här stod Gunilla och Maria från Vikens Lantmän tillsammans med Stefan och André från Jönssons Bil, Nils-Christer och Ulf-Peder från Vikens Bilverkstad och många andra, med funderingar som ”går det att bygga i framkant på vår tomt?”, ”här saknas grönska – vackrare miljö!”, ”koppling till idrottsplatsen?”, ”vi skulle kunna bygga tätare”.

En andra workshop följde med intresserade Vikenbor. Här definierade man gruppvis ”vad är bra med Viken idag?” och ”vilka problem finns i Viken?”, med många svar som följd. Flera tyckte att namnet Vikens Centrum inte passade. Många uppfattade området som en ful plats totalt dominerad av trafik.

Detta var exempel på förarbete till dagens förslag för området kring hållplatsen Vikens centrum. Dialogen med Vikenborna har fortsatt och den inlevelse som Sydvästs förslag visar, tyder på att gediget arbete gjorts av många.

Fint gestaltade lösningar med häckar, dagvatten och cykelbanor utmed Karlfältsvägen och på liknande sätt upp mot parken, visar förslagets genomarbetning. Möjlighet till olika parkeringslösningar för den nya byggrätten är intressant. Torgytan och bebyggelsen känns väl avstämda med läget i Viken. Alla förutsättningar finns för en framtida mötesplats. Bravo!

Vägen fram till dagens förslag med småskaligt entrétorg och möjligheter till etappvis utbyggnad har varit full av erfarenheter. De viktigaste aktörerna är allmänheten; de i Viken boende och verkande! Den delaktighet de har haft i analys och strategi är grunden till att förslaget nu ter sig realiserbart.

Det enda jag är lite ledsen över, är att Potatisåkern inte blir ny skoltomt i Viken, med närhet till både idrottsplats, hållplats och gamla byn. Tänk om Vikeneleverna kunde få möjlighet till en skola i ett så attraktivt läge!

Kerstin Nilermark
Fd samhällsbyggnadschef i Höganäs

Läs även:

Få protester mot nytt förslag i Viken

Kurvigt & grönt genom Viken