Fejkat folkuppror i Viken

Mot alla odds går det att undanröja skenbart oöverstigliga hinder i den fysiska miljön om bara viljan finns. Genom ett gott samarbete mellan myndigheter, kommun, region och funktionshinderrörelsen har vi fått en tillgänglighetsanpassad vandringsled som sträcker sig från Viken i söder till Kullaberg i norr.

Att den sträcka på cirka 500 meter norr om Golfbanegränd i Viken, som raserats av stormar, skulle återställas fortast möjligt har varit känt sedan flera år tillbaka. Så sent som den 11 december i fjol fattade en enig byggnadsnämnd beslutet att medge villkorad dispens från strandskyddet, då det är ett angeläget allmänintresse att få den raserade delen av gångvägen återställd. Beslutet har inte överprövats av länsstyrelsen.

Mot den bakgrunden är det synnerligen anmärkningsvärt att förmodat upplysta Vikenbor genom missriktade protestaktioner försöker sätta käppar i hjulet för Kullaledens fullbordande. Särskilt anmärkningsvärt är det att dessa Vikenbor inte lät höra ett pip när grävmaskinerna gjorde massiva utgrävningar i klitter och sanddyner i samband med villabyggnationen intill golfbanan.

Lika knäpptysta var samma Vikenbor då golfklubben satte stopp för gångvägens förläggning i området 50 meter högre upp från stranden. Golfklubben har därtill försökt hindra personer med permobil och liknande funktionshjälpmedel att ta sig fram längs golfbanan.

En stark och målmedveten funktionshinderrörelse har medverkat till att många funktionshinder undanröjts i kommunen. Att ytterligare ett sådant vid Svanebäcksstranden i Viken nu blir historia hälsar vi med största tillfredsställelse.

Bengt Silfverstrand
Vikenbo och ordförande i DHR Höganäs – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Läs även:
Naturen vår viktigaste tillgång
En svårhanterad strand