Farligt att bara växa

I Höganäs verkar det ha blivit en etablerad sanning att det är bra att växa. Insatt i ett större sammanhang blir dock denna “sanning” problematisk, rent av farlig eller suicidal.

Hur mycket tål jordklotet? Bild: Ronneby kommun

Idag lever vi på jordens kapital av resurser; mark, vatten, luft och alla andra miljötjänster. När kapitalet är slut är också vi slut. Logiken är enkel.

Balans med dagens globala konsumtion skulle kräva ett halvt jordklot till. ”Växatänket” i Höganäs omsatt på global nivå leder obönhörligen till miljökollaps och förstörda försörjningssystem.

Man kan förstå att länder med “outvecklade” ekonomier och extremt låga inkomster per capita och som knappast alls bidragit till dagens växthusgas- och klimatkris inte anser att de har moralisk skyldighet att minska sina växthusutsläpp.

Vad som däremot är såväl svårförståeligt som oroväckande är att Höganäs kommun beräknar sina reduktionsmål för klimatutsläpp per capita (miljöprogram 2015 – 2025, s 9), vilket innebär att om befolkningen växer är det ok att utsläppen växer lika mycket.

Till skillnad från Höganäs kommuns klimatmål är emellertid Sveriges internationella växthusgasåtaganden absoluta, vilket bland annat framgår av paragraf 5 i den nya klimatlagen. Inte ett knyst i klimatlagen om att beräkningar skall göras per capita. Då går det inte att låta enskilda svenska kommuner sätta upp minskningsmål per capita.

Kommunernas klimatmål måste vara absoluta för att de skall vara konsistenta med klimatlagen. Allt annat är nonsens.

Absoluta klimatmål sätter befolkningens storlek i fokus. Per capita-diskussionen innebär bara att man snuddat vid den tunga befolkningsproblematiken. Här finns den centrala frågan om befolkningsminskning. Ett exempel är belysande.

Skulle alla jordinvånare leva på svensk konsumtionsnivå skulle, för att vi inte skulle tära på jordens kapital, befolkningen behöva minska från nuvarande 7,2 miljarder till någonstans mellan en och två miljarder.

Finns det någon vid sunda vätskor som tror att vi endast med ny teknik skulle kunna uppnå en motsvarande minskning i resursförbrukningen?

Befolkningsminskning är ett effektivt men, i det korta perspektivet, svårt sätt att tackla klimathot och globalt resursöverutnyttjande (finns en del konspirationsteorier i omlopp om just hur en snabb global befolkningsminskning skulle åstadkommas – inga uppbyggliga funderingar precis).

Ett annat och enklare sätt att snabbt få ner den globala resursförbrukningen skulle vara att de högkonsumerande länderna sänkte sin per capita konsumtion av kritiska resurser. En sådan propå avfärdas idag som politisk omöjlig.

De framgångsrika produktionsomläggningarna i krigstid visar dock att det faktiskt går att få befolkningens acceptans för kraftiga konsumtionsminskningar om anförda skäl övertygar.

Att notera är dock att omstyrningen av produktionen under andra världskriget i den största ekonomin, dvs USA, inte minskade sysselsättningen utan tvärt om ökade denna.

Anno 2017 är vi i ett annat läge, vi behöver minska både konsumtion och produktion/sysselsättning, inte bara styra om produktionen mot uthållig teknik.

I en strategi för att förhindra en kommande global miljökollaps behövs helt säkert alla de tre nedanstående komponenterna:

1. Befolkningsminskning
2. Konsumtionsminskning
3. Teknikutveckling

Mats Jacobsson