Få protester mot nytt förslag i Viken

Vikens Centrum börjar ta ny form och i onsdags kväll visades skisser från arkitekterna på ett välbesökt möte på Hemgården.

Entré VIken, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Entré VIken, enligt skiss från Sydväst Arkitektur och Landskap AB.

Jämfört med tidigare upprörda möten om utvecklingen av Viken, var onsdagens möte odramatiskt och lugnt. Många positiva röster hördes och frågorna rörde framför allt tillgången på parkeringsplatser och hur säkert det skulle vara att korsa genomfartsvägen genom samhället, utan en tunnel.

Mötet handlade om hur området mellan Jollen, Lantmännen, potatisåkern och parken bakom nuvarande busshållplats norrut ska utvecklas. I tidigare förslag har Vikenskolan placerats i närheten av området, men det är inte längre aktuellt. Hur bostäderna på potatisåkern kommer att se ut är inte klart, utan kommer att presenteras senare.

Arkitekterna Lina Dahlströms och Åsa von Malorties förslag bygger på ett torg mellan Jollen och Lantmännen, omgivet av nya byggnader på max fyra våningar på östra sidan. Man tänker sig olika affärsverksamheter i bottenplan och bostäder ovanpå. Träd på en refug delar av gatan mitt på torget och de nya busshållplatserna ligger på vardera sidan om refugen.

En del röster höjdes i protest mot att man i förslaget tagit bort gångtunneln under Höganäsvägen och istället låtit Markavägen fortsätta upp mellan parken och Lantmännen.

– Hur ska nu barnen i gamla Viken säkert kunna cykla till skolan, frågade flera oroliga vikenbor.

Svaret blev att vägen ska göras så smal att inga bilar ska kunna köra om bussarna på hållplatserna och att hastigheten ska bli mycket låg. Man arbetar även med en förändring av hela Höganäsvägen, som inte är klar än.

Vidare har arkitekterna tänkt sig flera vägar eller gång- och cykelstråk parallellt med Höganäsvägen, som binder ihop potatisåkern med den nya torgmiljön. En övergripande ambition med förslaget är att integrera den storskaliga miljön runt Lantmännen och Jönssons bil med en mer småskalig centrummiljö.

En åhörare undrade varför allt detta överhuvudtaget var nödvändigt, vilket föranledde kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács att blanda sig i diskussionen.

– Vad är alternativet, undrade han. Det här handlar om tom mark som det vore fel att bara låta vara.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Kurvigt & grönt genom Viken