Engagemanget räddar Viken

Vikenborna räddar Viken och kommunledningen. Ja, så är det faktiskt. Kommunens detaljplan hade kunnat leda till i stort vad som helst.

I hela området planerar man drygt 90 bostäder, radhus i två plan och två flerfamiljshus i fyra, alternativt fem våningar. Bild: Höganäs kommun

I hela området planerar man drygt 90 bostäder, radhus i två plan och två flerfamiljshus i fyra, alternativt fem våningar. Bild: Höganäs kommun

Detaljplanen för Viken är unik i sin brist på de ramar och den tydlighet som är så viktig för att kunna utveckla ett samhälle under kontrollerade former. Och då framför allt kulturmiljövärdena.

Enligt kulturmiljöplanen ska infarterna till Gamla Viken utföras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena och till byns helhetsbild, eftersom Viken är det bäst bevarade kustsamhället i hela Skåne län, har ett starkt bevarandevärde och på toppen av det en fornlämning inom planområdet.

Gamla Viken utgör även riksintresse för kulturmiljö, på grund av att det är ett kust- och skepparsamhälle med senmedeltida anor, som utvecklats kring ett fiskeläge med stark anknytning till jordbruksbygd.

Planen, som omfattar ett område direkt gränsande Gamla Viken och beläget längs dess infart, tar ingen hänsyn till kulturmiljövärdena eller byns karaktär.

Den innebär faktiskt att byggherren kan bygga i stort sätt vad som helst, så länge man håller sig inom angiven nockhöjd, avstår från källare, håller sig till en byggnadslängd på 35 meter och gör en enhetlig inglasning av balkonger.

Vilket betyder upp till 5-6 våningar i de högre husen. Det saknas bestämmelser om max antal våningar, hur mycket marken ska få höjas och alla former av anpassnings- och utformningsbestämmelser.

Fundera ett kort ögonblick över detta.

Eftersom det bara är plankartan med bestämmelser som är juridiskt bindande, så är det enbart den som styr. De viktiga utformningsreglerna som färg, material, våningsantal eller markhöjning saknas, vilket är avgörande om kommunen ska få den byggnation som önskas.

För att få någon ordning på projektet ska utformningskraven finnas med och dessutom bestämmelser om antal hus och deras storlek. Då våningsantalet inte är fastlagt kan inte heller antalet nya familjer eller antalet parkeringsplatser bedömas.

Ja, hade vi vikenbor inte tagit tag i frågan vet ingen vad som hade hänt och kommunen hade stått som ”svartepetter”, vilket tyvärr hänt allt för ofta under senare år – även om man tidigare ofta fixat det hela genom att ändra spelreglerna, vilket egentligen enbart gör saken värre för alla inblandade.

Husen bör även begränsas till en mindre, mer anpassad volym, inte 35 meter långa och 19 meter höga. Det är den småskaliga bebyggelsen som präglar kustsamhällena och det måste gälla även för Viken.

Jag vill att Viken ska utvecklas, men menar att man först måste ta reda på hur och dessutom utreda konsekvenserna av husens storlek och behovet av skolor, vårdboenden, förskolor, vårdcentraler, trygghetsboenden och trafikstrukturer som möjliggör cykel-och gångstråk.

Kjell Cronert

Onsdagen den 29 juni är det samrådsmöte om Vikens centrum, på Bäckaskolan 18.00-20.00.