Demokratin tränger in bakifrån

I takt med att Höganäs kommun växer, växer även behovet av ett ökat politiskt engagemang och engagemang bygger ofta på möjligheter att påverka. I dagens Höganäs finns makten i för stor utsträckning i kommunstyrelsens arbetsutskott, som egentligen bestämmer det mesta i kommunen.

Detta påverkar självklart kvaliteten i många beslut och innebär även att besluten fattas för långt från de politiskt ansvariga i viktiga nämnder, som utbildnings- och socialnämnden. Nu har ordföranden i utbildningsnämnden satt ner foten. I de två nämnderna vill man, eftersom man har det politiska ansvaret för hur allt fungerar, också ha ansvaret för tillsättande av cheferna för respektive förvaltning. En självklar sak kan man tycka, eftersom dessa nämnder har stor betydelse.

Kommunalrådet är enligt uppgift enbart tyst, eftersom demokratin segrat. Beslutet är ett första steg i rätt riktning, som bör följas av flera – i verklig mening förankrade – demokratiska beslut.

Tiden är nog inne att också väcka liv i kultur-och fritidsnämnden. Diskussionerna kring hur man använder ”Nymbergs pengar” går höga. Det är inte allomgivet att pengarna ska gå till annat än själva utsmyckningen av kommunen ur ett kulturellt perspektiv, vilket var donatorns vilja, men där man genom formella oklarheter lyckats ändra spelreglerna.

Till saken hör att för några år sedan diskuterade parlamentariska gruppen – ett gränsöverskridande samarbete mellan partierna i kommunen – frågan om kultur- och fritidsnämnden. Jag deltog själv i det arbetet och vi var då mycket tveksamma till att lägga ner nämnden, men kommunalrådet lyckades förhandla bort det hela. Hur han lyckades med det, när de flesta i dåvarande fullmäktige inte gillade förslaget, är en annan fråga.

Konsekvensen blev att även makten över kultur-och fritidssatsningar kom att hamna i kommunstyrelsen som ett utskott, kultur och fritidsutskottet. Stora frågor som påverkar Höganäs framtid – som sporthallar, kulturhus och utsmyckning av allmänna platser – behöver beredas på ett bättre sätt.

Men i och med beslutet att låta två av de stora nämnderna tillsätta sina egna förvaltningschefer, har resan till bättre förankrade beslut och en ökad demokrati startat.

Kjell Cronert

Kjell Cronert