Därför röstade V nej till planen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering av nya områden och projekt, ska de passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt.

Lägenheter i 2,5-våningshus på potatisåkern i Viken. Skiss: Anders Malmsten

Jag har förstått att det går att bygga lika många lägenheter med max 2,5-våningshus, där höjden är i balans med byn och övrig bebyggelse. I handlingar från översiktsplanen 2008 står att den huvudsakliga bebyggelsen ska vara tvåvåningshus. Men 2012 ändrades det till att innefatta förslag på höga hus ända upp till sex våningar och nu gäller två till fyra våningar med möjlighet till en extra vindsvåning, om husen utförs med sadeltak.

I den föreslagna planen finns en byggnadshöjd som inte alls stämmer överens med den övriga bebyggelsen i Viken. Och det är just höjden som varit den stora frågan, inte om en ska bygga eller ej. Om det funnits förslag i detaljplanen på fler bostäder som passar tätorten Vikens karaktär och bibehåller balansen med byn, så tror jag inte att det hade blivit en sån stor och debatterad fråga som det är.

En sak som jag reagerat på är hela hanteringen av ärendet och dess många turer som pågått under så många år. Vi som politiker ska visst tänka på hela kommunen, men vi ska också lyssna på medborgare som bor där detaljplaner ska arbetas fram.

Jag kan undra om en inte kunde omprövat detaljplanen en gång till genom att komma med förslag på att förtäta planen med lägre hus och bygga en bydel i Viken utan att ta strid med byborna och översiktsplaner.

Hanteringen har bidragit till att jag efter noggrann fundering och undersökande av handlingar och yttranden blivit övertygad om att jag inte kan ställa mig bakom den framtagna detaljplanen och yrkade därför på avslag.

Emma Wennerholm
Gruppledare Vänsterpartiet Höganäs